BEVAKNING AV NATIONSSTIPENDIER

Innehavare av nationsstipendium som sträcker sig över två eller flera terminer måste, för att få behålla stipendiet i början av varje termin (utom terminen för tillsättandet), bevaka stipendiet, d.v.s. inlämna försäkran om fortsatt medlemskap i nationen och studier vid Uppsala universitet. Till försäkran skall bifogas registerutdrag (studieintyg) för de två senaste terminerna samt institutionens intygande om fortsatta studier (registreringsintyg).

Bevakningen ska lämnas in i kuvert!

Ditt Registerutdrag ska uppvisa att du tagit minst 22.5 hp under föregående termin

Bifoga kopia på kvitto på betald terminsavgift!

Om stipendiet önskas frysas ansöks detta genom bevakningsblanketten.

Bevakning av stipendier för höstterminen 2020 skall ske senast: Måndag den 12 oktober kl.17.30

Blanketter för stipendiebevakning finns att tillgå i entrén till Söderbomska huset samt på www.varmlandsnation.se under fliken stipendier.   Inlämning sker i den svarta brevlådan på samma plats. Om handlingarna sänds per post skall de ha inkommit till nationen senast vid tidpunkt enligt ovan.

Drop in för råd och vägledning kring stipendiebevakningar kommer denna termin att äga rum söndagen den 20 september mellan klockan 12-16 på stipendiesekreterarnas kontor i Söderbomska huset.

Frågor kan ställas till undertecknad stipendiesekreterare.

Uppsala, den 18 september 2020

Ferdinand Rengård och Fredrika Aronsson

stipsek@varmlandsnation.se

ANVISNINGAR M.M.

För stipendier som sträcker sig över två eller flera terminer gäller följande:

  1. Stipendiaten får uppbära stipendiet bara så länge hen är medlem av Värmlands nation och bedriver heltidsstudier vid Uppsala universitet samt ej tilldelas helt studiebidrag för doktorander eller uppnår en årsinkomst motsvarande detta. Utbytesstudier inom ramen för Uppsala Universitets utbytesprogram godkänns också, dock i högst i två terminer.

 

  1. Stipendiaten skall i början av varje termin av stipendiets löptid (utom tilldelande-terminen) styrka sin rätt att fortsatt uppbära stipendiet (bevaka stipendiet). Detta görs på av nationen tillhandahållen blankett.

 

  1. Meddelande om sista dag och klockslag för bevakning anslås på nationens och studenthemmens anslagstavlor senast tre veckor före detta datum.

 

  1. Stipendiaten skall själv på heder och samvete försäkra att hen uppfyller kraven enligt 1.

 

  1. Godtagbar studietakt (minst 22,5 högskolepoäng föregående termin) skall styrkas med registerutdrag för de två närmast föregående terminerna samt institutionens intygande om registrering för innevarande termin. Utrymme för institutionens intygande finns på bevakningsblanketten men kan också inlämnas separat. Studietakten bedöms givetvis enbart för de terminer då stipendiet uppburits.

Vid inställda moment eller pga annat som begränsat studietakten eller gjort det omöjligt för stipendiaten att uppnå 22,5 hp (motsvarande att klara 75% av heltidsstudier) under föregående termin kan dispens lämnas. För att få dispens krävs intyg från stipendiatens institution med detaljer kring aktuell studiesituation.

Möjlighet att frysa stipendiet kan också ges. Beslut kring fortsatt innehav eller frysning baseras på individuell bedömning av varje enskilt fall. Detta gäller tillfälligt pga covid-19.

 

  1. Terminsavgiften för innevarande termin skall vara betald senast på sista dag för bevakning.

 

  1. Om kopior på handlingar inlämnas skall kopiorna vara vidimerade. Vidimering innebär att två personer genom uppge sina namnteckningar, namnförtydligande och telefonnummer intygar att kopiorna överensstämmer med originalet. Dessa personer skall kunna kontaktas av stipendiesekreterarna.

 

  1. Om alla krav ej uppfylls eller om felaktiga eller ofullständiga uppgifter inlämnas dras stipendiet in. Oriktiga uppgifter i stipendieansökan eller vid bevakning kan medföra återbetalningsskyldighet samt i vissa fall ansvar i straffrättsligt hänseende.

 

  1. Bevakningsblanketten med bilagor inlämnas i den svarta brevlådan i entrén till Söderbomska huset. Handlingarna kan även skickas per post men skall ändå ha inkommit till nationen i tid.