Värmlands nations scholarships

Here is a list of requriements for the nation managed scholarships. Important to know is that you can only apply for scholarships during the announcement period. If there is an scholarship announcement, you can see this on the “Scholarships” page here at the websites and at bulletin boards at the nation and the nations student homes.

To find out what is required to get a university managed scholarship; see the university’s Scholarship Handbook (available for purchase at the student office).

Note that in case of any differences between this text and texts in the announcement and original documents, the original documents and announcements that have priority, in that order.

Unfortunately most scholarships are for swedish citizens, but there is a few especially for international students as well. However, please note that members from other countries than Sweden may apply for several other scholarships as well. Contact the secretaries for translations of the requirements listed in Swedish below.

 • Jean-Louis Calais’ Scholarship
  To a foreign student, enrolled at Uppsala University and member of Värmlands nation. When selecting the recipient, serious consideration should be taken to whether the applicant has engaged him or herself in or showed interest for the nation and its activities. Single payment.
 • In Memory of Paul Mohn
  For the benefit and pleasure of one or several foreign students. In case of similar qualifications a non-European student is preferred. Single payment. Without application.

Scholarships in swedish:

 • Doktor Herman Dahlins stipendium
  Till förtjänt och behövande studerande av Värmlands nation i Uppsala, som ägnar sig åt medicinska eller eventuellt naturvetenskapliga studier. Ett år.
 • Eric Dahlströms stipendium
  Till sådan studerande, som är behövande och gjort sig känd för flit, ordentlighet och ett hedrande uppförande; med företräde i första rummet för medlem av donators släkt och i andra rummet för studerande från Filipstad med nyssnämnda egenskaper. Tre år. Släktskap eller härkomst måste styrkas.
 • Richard Edgrens stipendium
  Som hyresbidrag för ett rum i nationens studenthem till studerande av Värmlands nation med god studiebegåvning och i behövande omständigheter. Tre år. Hyreskontrakt hos Värmlands nations studenthem krävs.
 • Reinhold och Gertrud Geijers stipendium
  Till en behövande medlem av nationen, som är född inom Värmland eller tillhör eller härstammar från släkten Geijer. Ett år. Födelseort eller släktskap måste styrkas.
 • Hembygdsgåvan
  Till behövande studerande, vilka tillhöra Värmlands nation och genom ådagalagd flit och framgång i studierna gjort sig därav förtjänta. Tre år.
 • Hjalmar Holmquists hemresebidrag Till någon skötsam och obemedlad nationsmedlem, bosatt i Värmland eller Dalsland, för att underlätta hemresan över julferierna. Engångsbelopp.
 • Axel R. Janssons stipendium
  Till studerande, som är född i Dalsland eller därstädes har sin hemvist. Tre år.Personbevis som utvisar födelse- eller hemort krävs.
 • Stipendienämndens jubelfeststipendium
  Till landsman, som visat intresse för nationen, haft framgång i studier eller på annat sätt gjort sig av sådan utmärkelse förtjänt. Engångsbelopp. Utan ansökan.
 • Professor Adolf Kjellbergs minne
  Som stipendier till studerande, tillhörande Värmlands nation vid universitetet, vilka gjort sig därav förtjänta, dock med företrädesrätt för manliga medicine studerande. Utdelas årligen på höstterminen. Må endast om särskilda skäl därtill föranleda tilldelas sökande, som under sammanlagt tre år varit innehavare därav. Engångsbelopp.
 • Lignellska stipendiet
  Till medlem av Värmlands nation i Uppsala som genom flit och vackra framsteg i humanistiska studier gjort sig därav förtjänt. Tre år.
 • Gustaf Lizells stipendium
  Till en studerande av Värmlands nation, som genom flit och hedrande vandel gjort sig av sådan uppmuntran förtjänt och som därav är i behov. Student med hemort i Dalsland äger företräde till stipendiet. Tre år. Hemort måste styrkas.
 • Teodor Neranders stipendium
  Till välartad och behövande studerande av Värmlands nation, som avlagt studentexamen vid Karlstads läroverk, med företräde för man. Engångsbelopp.Avgångsbetyg från gymnasieskola i Karlstad krävs.
 • Oktoberstipendiet
  Till manlig (ej kvinnlig) studerande vid Värmlands nation vid Uppsala universitet, som har levande eller döda språk som huvudföremål för sina studier. Fyra år.
 • Ribbing-Svartengrenska stipendiet
  Till sådan studerande, som är behövande och som gjort sig känd för flit i studier och ett hedrande uppförande. Tre år.
 • Nils och Maria Stenbecks stipendium
  Till studerande, vilken är i behov av bidrag till sin utbildning och gjort sig känd för flit och en hedrande vandel samt helst jämväl studiebegåvning. Skulle vid Uppsala universitet studier bedrivas av barnbarn eller barnbarnsbarn till Nils och Maria Stenbeck eller av avkomling till dem i fjärmare led, som bär namnet Stenbeck, äger han framför annan rätt till stipendiet, dock endast så länge han för en hedrande vandel och icke vansköter sina studier. Skulle flera till stipendiet berättigade avkomlingar till Nils och Maria Stenbeck anmäla sig som sökande, skall vid bestämmandet av företrädet dem emellan hänsyn tagas till ovan för stipendiets utdelande till oskylda angivna grunder. Tre år. Släktskap måste styrkas.
 • Helge Storcks minne
  Till dalsländsk student av Värmlands nation med väl dokumenterad studiebegåvning, dock ej till student vars ekonomi är sådan att behov av stipendium ej föreligger. Med dalsländsk student förstås sådan person, som har eller har haft hemort i Dalsland. Ett år. Personbevis som utvisar hemort krävs.
 • Aagot och Christian Storjohanns stipendium
  Till flitig och behövande studerande, vilken visat intresse för nationen och som är i nationen inskriven samt för terminen närvarande. Engångsbelopp.
 • Justitierådet Emil Sundbergs stipendium för sanningens främjande inom samfundslivet
  Till en manlig eller kvinnlig studerande eller förutvarande, vid universitetet fortfarande knuten, studerande av Värmlands nation, som på ett eller annat sätt framgångsrikt bidragit till vår statsreligions renande från vidskepligt påhäng. Vid tillfälle då person med sådan kvalifikation ej finnes, må beloppet antingen innehållas eller stipendiet tilldelas en i nationen inskriven studerande, ung eller gammal, som visat prov på sanningssökande och karaktärsfasthet, vidsynthet, självständigt tänkande och oförskräckthet att uttala sin övertygelse.
 • J. Tranbergs stipendium
  Till en vid Uppsala universitet studerande av Värmlands nation, född inom Värmland eller Dalsland, i behövande omständigheter samt utmärkt för flit i studier, ordentlighet i enskilda angelägenheter och goda seder. Engångsbelopp.Utan ansökan.
 • Uddeholms forskarstipendium
  I fall av behov till svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som är heltidsstuderande inom forskarutbildningen vid Uppsala universitet och som med hänsyn till framsteg i studier och andra omständigheter må anses därav förtjänt. Tre år. Medborgarskap skall styrkas.
 • Uddeholms större och mindre stipendier
  I fall av behov till svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som studerar vid Uppsala universitet och som med hänsyn till framsteg i studier och andra omständigheter må anses därav förtjänt. Tre år. Medborgarskap skall styrkas.
 • Uddeholms särskilda stipendium
  Till svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som studerar vid Uppsala universitet, är i behov av stöd för att kunna avsluta sin utbildning och som med hänsyn till framsteg i studier och andra omständigheter må anses därav förtjänt. Engångsbelopp. Medborgarskap skall styrkas.
 • Uddeholms stipendium för behövande
  I fall av behov till svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som studerar vid Uppsala universitet och som med hänsyn till framsteg i studier eller andra omständigheter må anses därav förtjänt. Hänsyn kan tas till även andra omständigheter än studiemeriter, t.ex. hjälpbehov. Engångsbelopp.Medborgarskap skall styrkas. Detta stipendium kan tilldelas samma person högst tre gånger.
 • Jonas Wahlströms minne
  Till studerande av Värmlands nation, som är av värmländsk eller dalsländsk börd och visat känsla och intresse för denna sin hembygd. Hänsyn bör ej tagas till sökandens ekonomiska förhållanden. Engångsbelopp. Personbevis som utvisar födelseort krävs.
                                                                                                                                                         
 •  Elin och Carl Fredgas bostads-stipendium
  Till behövande studiebegåvad stud. av Värmlands nation som bidrag till hyra för boende i nationens studenthem. Får innehas i två år med möjlighet till prolongation ytterligare ett år efter ledigförklaring i vanlig ordning.
 • Kamratföreningens stipendium 
  Tilldelas behövande och förtjänta studerande av Värmlands nation, varvid hänsyn skall tas till såväl studier- som nationsmeriter.
 • Gerda och Harald Lettströms
  Till obemedlad, studerande medlem av nationen.