FORSKARSTIPENDIEUTLYSNING

Värmlands nation utlyser ett Uddeholms forskarstipendier med tillsättning inför och första utbetalning HT-20. Stipendiet uppgår till 110 000 SEK/termin.

Stipendiet får uppbäras i ett år och tilldelas svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som är (eller ska bli) heltidsstuderande inom forskarutbildning vid Uppsala universitet, och som med hänsyn till framsteg i studier och andra omständigheter må anses därav förtjänt. Stipendiet får uppbäras under forskarutbildningens första år eller i utbildningens slutfas då annan finansiering upphört. Sammanlagt kan alltså forskarstipendium från Uddeholms Aktiebolags stipendiefond uppbäras ett eller högst två år.
Medborgarskap skall styrkas.

Uddeholms forskarstipendium syftar till att täcka levnadsomkostnaderna för heltidsstuderande inom forskarutbildningen. Stipendiet kan även sökas av studerande som ej har antagits till forskarutbildning. I sådant fall krävs i ansökan ett intyg från aktuell institution att den sökande kommer att prövas för antagning till forskarutbildning och att institutionen åtar sig att finansiera återstående forskarutbildningstid i det fall den sökande antas.

Uddeholms forskarstipendium kan inte uppbäras av den som har ett motsvarande stipendium från annat håll, inte heller av den som har utbildningsbidrag eller doktorandtjänst. Under stipendietiden får stipendiaten vara avlönad med högst 20% av heltidstjänst vid sin institution.

Ansökan skall minst omfatta:
Ansökningsblankett (kan hämtas på nationen/nationens hemsida eller på universitetets studerandekansli, samma blankett som för vanliga stipendier).
• De meriter den sökande önskar åberopa.
• Beskrivning av pågående eller förestående forskningsprojekt.
• Intyg om antagning till forskarutbildning vid Uppsala universitet, eller intyg om att sådan antagning kommer att ske om den sökande tilldelas stipendiet.
Alternativt
Intyg från handledare att finansiering upphört men att det är mycket sannolikt att doktorsexamen kommer att avläggas inom ett år från det att stipendiaten tilldelas stipendiet.
• Eventuella rekommendationsbrev.
• Allt ska lämnas in i ett kuvert och vara hophäftat i det vänstra övre hörnet.
• Ansökningsblanketten måste vara originalhandling, dvs. inte scannad/utskriven, även vidimerad kopia godkännes ej.

Samtliga handlingar skall vara i original eller kopior vidimerade av två personer. Alla övriga omständigheter som den sökande önskar åberopa skall styrkas. Ansökningar lämnas in i den svarta brevlådan i Söderbomska huset, Ingmar Bergmansgatan 2, Uppsala.

Sista ansökningsdag är fredagen den 1 maj kl. 17.30.

Vid frågor kontakta stipendiesekreterarna:
Fredrika Aronsson och Ferdinand Rengård
stipsek@varmlandsnation.se