Kallelse till Värmlands nations första ordinarie landskap höstterminen 2020

Härmed kallas Värmlands nations landsmän till terminens första ordinarie landskap inför inspektor, måndagen den 5 oktober 2020 kl. 18.00 i nationshuset.

Preliminär föredragningslista

 1. Landskapets öppnande
 2. Val av två justerare
 3. Val av två rösträknare
 4. Godkännande av kallelseförfarandet
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Meddelanden
 7. Ändring i reglementariska föreskrifterna 43 kap 2 § (stående punkt)
 8. Förslag till ändring i reglementariska föreskrifterna angående införande av ytterligare arkivarie och antikvarie, respektive avskaffande av kulturansvarige
 9. Val av ämbetsmän:
  1. Revisorer, 2 st (ht20-vt21)
  2. Granskningsman, 1 st (ht20-vt21)
 10. Fyllnadsval av ämbetsmän:
  1. Klubbmästare, 1 st (ht20)
  2. Hovmästare, 1 st (ht20)
  3. Styrelseledamot 11kap 3§ 3 stycke, 1 st (ht20-vt21)
  4. Valnämndsledamot, 1 st (vt20-ht20)
  5. Marknadsföringsansvarig (ht20-vt21)
  6. Affischerare, 1 st (vt20-ht20)
  7. Nationsfotograf, 1 st (ht20-vt21)
  8. Biträdande klubbmästare, 1 st (ht20)
  9. Biträdande hovmästare, 1 st (ht20)
  10. Barvärdar, 2 st (ht20) 
  11. Köksvärdar, 5 st (ht20)
  12. Uthyrningsvärdar, 1 st (ht20)
  13. Kulturansvarig, 1 st (ht20-vt21)
  14. Recentiorsförman, 1 st (ht20-vt21)
  15. Bibliotekarie, 1 st (ht20-vt21)
  16. Podcastansvarig, 1 st (vt20-ht20)
  17. Ledamot av stipendienämnden, samhällsvetenskapliga
   fakulteten, 1 st, (vt20-ht20)
 11. Bordlagda revisoner
  1. Stiftelsen Uddeholms aktiebolags stipendiefonds styrelse 2018
  2. Styrelsen 2018/19
  3. Stiftelsen Reinhold och Gertrud Geijers stipendiefond 2018/19
  4. Stiftelsen Nils och Maria Stenbecks stipendiefond 2018/19
  5. Stiftelsen Jonas Wahlströms minnesfond 2018/19
  6. Värmlands nations stipendiefonder (allmänna fonden) 2018/19
  7. Stiftelsen Värmlands nations studenthem 2017
  8. Stiftelsen Värmlands nations studenthem 2018
 12. Bordlagda bokslut
  1. Värmlands nation 2018/19
  2. Stiftelsen Reinhold och Gertrud Geijers stipendiefond 2018/19
  3. Stiftelsen Nils och Maria Stenbecks stipendiefond 2018/19
  4. Stiftelsen Jonas Wahlströms minnesfond 2018/19
  5. Värmlands nations stipendiefonder (allmänna fonden) 2018/19
 13. Övriga frågor
 14. Ordet fritt
 15. Meddelande i 1Q-valet
 16. Meddelande i 3Q-valet
 17. Landskapets avslutande