Ämbetsmän

På nationen har du möjlighet att prova på en mängd olika saker och på så sätt lära dig nya saker och utmana dig själv. Nedan följer en lista över nationens olika ämbeten. Klicka på respektiva ämbete för att läsa mer. Om du vill ha ännu mer information är du varmt välkommen att kontakta 1q@varmlandsnation.se.

 • Affischerare
  Affischerarna ska sätta upp nationens affischer enligt gällande policy på angivna platser.
 • Aktivitetsansvarig ämbetsman
  Som aktivitetsansvarig ämbetsman har du en uppgift. Att hitta på roliga aktiviteter för andra ämbetsmän. Dessa kan vara till exempel utflykter, bowling, promenader, fika eller pulkaåkning. Endast fantasin sätter gränser.
 • Alumnsamordnare
  Alumnsamordnarens huvuduppgift är att ansvara för nationens alumnverksamhet. Där ingår det bland annat att förvalta nationens alumnregister, anordna föredrag hållna av alumner, skicka ut nyhetsbrev två gånger per termin till alumnerna och anordna aktiviteter för att främja kontakten mellan nationens studerande medlemmar och alumner.
 • Antikvarie
  Antikvarien ansvarar för att 
nationens konst och kulturhistoriska inventarier vårdas och förvaras så att de inte skadas eller försvinner. Den stödjer 
förste kurator i sitt arbete med att upprätthålla en förteckning över nationens konst och annan egendom av särskilt värde.
Den försöker också möjliggöra att nationsmedlemmarna kan ta del av nationens konst och andra kulturhistoriska inventarier. Den försöker även skapa förutsättningar för nationens medlemmar att delta i kulturella evenemang. Den deltar i biblioteks- och kultursarvsnämnden och samverkar därigenom med bibliotekarien och arkivarien.
 • Arkivarie
  Arkivarien är den person på nationen som ser till att viktiga handlingar bevaras till eftervärlden. Detta gäller protokoll, nationstidningar, ekonomiska handlingar och mycket mer. Arkivarien har även till ansvar att se till att arkivet är ordnat så att saker som eftersöks skall vara lätta att hitta.
 • Barvärd
  Barvärden står bakom baren nere i Wermlandskällar'n eller på nationens fredagsklubb. De lär sig blanda drinkar, ansvarsfull alkoholservering och en massa annat roligt.

  Som barvärd ingår man i nationens klubbverk vilket berättigar till KK-kort.
 • Bibliotekarie
  Nationens bibliotekarier ansvarar för skötsel och utlåning av nationens böcker. De leder också biblioteksnämnden bestämmer vilka böcker som skall köpas in till nationen varje termin.
 • Datorförman
  Datorförmannen ska se till att nationens datorutrustning fungerar. I detta ingår att att underhålla, dokumentera och vid behov utveckla nationens lokala datornät samt dess externa anslutningar.
 • Fanbärare
  Fanbäraren bär nationens fana vid olika högtidliga tillfällen. Dessa är allt ifrån högtidliga nationsarrangemang och begravningar till doktorspromoveringar och dylika tillställningar vid universitetet. Detta ämbete kräver att du har tillgång till studentmössa och akademisk högtidsdräkt. (Svart långklänning för damer och frack med svart väst för herrar.)
 • Frukostvärd
  Frukostvärdarna ordnar nationens frukostverksamhet. Det vill säga ställer fram allt som ska ingå i frukostbuffén, ställer i ordning läsesalen så att sittplatser finns, tar betalt av gästerna samt städar undan frukosten efter avslutat pass.
 • Internationell sekreterare
  Nationens två internationella sekreterare tar hand om våra internationella studenter och hjälper till med kontakten med våra vännationer runt om i norden. Ämbetet innefattar anordnande av aktiviteter för våra internationella studenter såväl som omhändertagande av gästande stipendiater från vännationerna.
 • Juridisk rådgivare
  Den juridiska rådgivaren ska stå landsmännen till tjänst med rådgivning i juridiska frågor. Nationen ansvarar inte för de råd som den juridiska rådgivaren ger.
 • Jämlikhetsansvarig
  Nationens jämlikhetsansvarige ska aktivt arbeta för att nationens jämlikhetsplan tillämpas och revideras. Personen ska också vara förste kurator behjälplig i att bemöta och hjälpa folk som känt sig diskriminerade, kränkta eller trakasserade vid nationens evenemang,
 • Köksvärd
  Köksvärden lagar mat till alla gäster i Wermlandskällar'n, på nationens fredagsklubb och vid vissa tillfällen särskilda middagar anordnade av nationen. Du lär dig laga mat till större grupper, nya rätter och hygienkunskap. Detta är för dig som har ett stort matintresse och vill lära dig mer. Inga förkunskaper krävs.

  Som köksvärd ingår man i nationens klubbverk vilket berättigar till KK-kort
 • Kommunikationsansvarig
  Kommunikationsansvarig ska i samråd med kuratel och marknadsföringsansvarig publicera och uppdatera material på nationens kommunikationskanaler. Exempelvis Facebook, Instagram, Twitter etc.
 • Krönikör
  Ämbetet krönikör är perfekt för dig som är aktiv på nationen och gillar skvaller och roliga anekdoter. Krönikören författar ”Lussekatten” som läggs fram på julgasken och innehåller en rolig sammanfattning av året. Det hör även till krönikörens uppgift att skriva nationens årskrönika som läggs fram i vårhälsningen.
 • Kulturansvarig
  Den kulturansvarige ämbetsmannen ska anordna kulturella aktiviteter för landsmännen. Exempel på detta kan vara biobesök, teaterbesök, studiebesök, föredrag etc. Personen ska i övrigt verka för att främja den kulturella verksamheten på nationen.
 • Landskapsordföranden
  Landskapsordföranden är ordförande för nationens landskap i de fall där inte landskapet väljer en annan ordföranden. Landskapsordföranden ska även vara 1Q behjälplig i förberedelserna inför landskapen. Kräver en person med viss erfarenhet av nationen.
 • Ledamot av recentiorskommittén
  Ledamöterna i recentiorskommittén jobbar tillsammans med recentiorsförmännen med inskrivning och välkomnande av de nya studenterna till nationen samt anordnar aktiviteter för dessa.
 • Ledamot i valnämnden
  Valnämnden består av fyra ledamöter som tillsammans verkar för att finna nya ämbetsmän. De informerar om ämbetenas innebörd och kontaktar kandidater till ämbetsmannaposter inför landskapet. Ämbetet kräver kännedom om nationen och dess organisation.
 • Ljud- och ljusansvarig
  Ljud- och ljusansvarig ämbetsman ska se till att nationens ljud- och ljusanläggningar fungerar. Vid evenemang och gasker ska denna person bistå nationen vid användandet av utrustningen. Personen ska också bistå vid inköp och service av ljud- och ljusanläggninar.
 • Marknadsföringsansvarig
  Leder marknadsföringsarbetet för nationen. Detta innebär exempelvis att samordna marknadsföringsgruppen. I denna grupp ingår marknadsföringsansvarig, tredje kurator, nationsgrafiker och kommunikationsansvarig. Den tillser att nationen syns och hörs på bästa sätt.
 • Marskalk
  Marskalken tar tillsammans med sin kollega emot gästerna vid många av nationens festliga tillfällen iförd frack respektive svart långklänning. Under större gasker och baler sitter även en av marskalkarna med som funktionär under middagen. För kårens, kuratorskonventets och universitetets räkning har de även många uppdrag utanför nationen. Där hjälper marskalkarna till med bland annat diplomutdelning, att visa folk till sina platser och att visa folk till nödutgångarna i händelse av brand. Även detta ämbete kräver tillgång till studentmössa och akademisk högtidsdräkt.
 • Nationsgrafiker
  Nationsgrafikern ska i samråd med marknadsföringsansvarig utforma affischer för nationens evenemang och tillställningar.
 • Nationsfotograf
  Nationsfotograen ska fotografera och eventuellt filma nationens verksamhet och sedan se till att bilderna arkiveras på rätt sätt. Passar alltså perfekt för dig som tycker om att fotografera!
 • Nationskaplan
  Nationskaplanen ska stå landsmännen till tjänst i livsåskådningsfrågor. Hon eller han ska även, om hon eller han är prästvigd, bistå nationen i fall då en sådan persons tjänster efterfrågas.
 • Nationstekniker
  Nationsteknikern ska vara vaktmästaren och tredje kurator behjälplig vid enklare reparationer och underhållsarbete.
 • Närradioförman och Närradiosekreterare
  Närradioförmannen ansvarar tillsammans med närradiosekreteraren för nationens radioprogram som sänds varje vecka. Ett gyllene ämbete för dig som vill höra din röst i etern eller bara tycker det är kul med radioproduktion.
 • Ordförande i valnämnden
  Ordföranden leder valnämnden i dess arbete. Dess uppgift är att utlysa lediga ämbeten och aktivt söka kandidater till dessa i samråd med övriga ledamöter i valnämnden. Valnämnden ska också kontakta kandidaterna och upplysa dem om att infinna sig på landskapet och i annat fall presentera dessa.
 • Personlig rådgivare
  Den personliga rådgivaren ska ge landsmännen råd och hjälp i personliga angelägenheter. Nationen ansvarar dock inte för de råd som den personliga rådgivaren ger.
  Den personliga rådgivaren ska se till att hålla sig väl orienterad om de studiesociala, medicinska och kurativa organ som finns till studenternas förfogande, och vid behov hänvisa landsman vidare till dessa.
 • Recentiorsförman
  De två recentiorsförmännen har ansvaret för att välkomna de nya studenterna till Värmlands nation. Detta arbete är mycket viktigt då det är nationens önskan att alla medlemmar som kommer hit skall känna sig väl omhändertagna. Recentiorsförmännen jobbar mycket i början av terminen med att skriva in nya studenter i nationen samt anordna diverse aktiviteter för dessa.
 • Redaktör
  Redaktören leder arbetet med att framställa nationens tidning tillsammans med redaktionssekreterarna. Arbetet innefattar allt från artikelskrivning till annonsförsäljning och layout.
 • Redaktionssekreterare
  De fyra redaktionssekreterarna samarbetar med redaktören för att framställa nationens tidning. Arbetet innefattar allt från artikelskrivning till annonsförsäljning och layout.
 • Sekreterare
  Nationens sekreterare ska föra protokoll vid landskap och efter landskapen underrätta de nämnder, kommittéer, och enskilda landsmän som berörs av landskapsbesluten. Sekreteraren ska även vara 1Q och landskapsordföranden behjälplig i förberedelserna inför landskap.
 • Stipendiesekreterare
  De två stipendiesekreterarna ansvarar för hanteringen av nationens stipendier samt universitetets nationsstipendier. Det åligger stipendiesekreterarna att utlysa lediga stipendier, föra protokoll vid stipendienämndens möten och bevaka nationens intressen vid stipendiekonventets möten. Detta är ett mycket ansvarsfullt ämbete som kräver två noggranna och arbetsamma personer.
 • Stipendienämndsledamöter och suppleanter
  Den ordinarie ledamoten och suppleanten i stipendienämnden granskar gemensamt ansökningarna från sin fakultet och deltar vid nämndens möten, där stipendierna tillsätts. För att ställa upp bör du ha studerat något år så att du har god kännedom om utbildningarna inom din fakultet.
 • Sånganförare
  Sånganföraren ska leda sången på nationens gasker och andra nationsfester. Passar perfekt för dig som tycker att det är kul att sjunga och kanske hitta på egna små dryckeslåtar.
 • Uthyrningsvärd
  Uthyrningsvärden är ansvarig för utvalda uthyrningstillfällen på nationen. Huvuduppgifterna är att arbetsleda serveringspersonal i förberedelser, servering och städning. Uthyrningsvärden får ämbetsmannapoäng, ämbetsmannakort och betalt för uthyrningstillfället.