Styrelsen

Styrelsens arbetsuppgifter är många. Den är framför allt ansvarig för nationens verksamhet och förvaltar nationens tillgångar, kassor, fonder, fastigheter, kulturarv och lösa egendomar.

Den ser till att beslut Landskap har tagit fullföljs, fastställer en verksamhetsberättelse och tillförordnar ämbetsmän när detta behövs. Styrelsen ska även fastställa arbetsordningar för nationens ämbetsmän och ge stöd vid utgivning av nationens publikationer.

Styrelsen består av styrelseordförande, förste kurator, andre kurator, två skattmästare, åtta ledamöter och fyra suppleanter. Fyra av ledamöterna ska vara studenter vid Uppsala universitet eller annat universitet under terminen då de väljs. Två suppleanter väljs med samma krav.

Fyra ledamöter ska genom studier eller livs- och yrkeslivserfarenheter förvärvat sig kunskaper som gör dem lämpade för uppgiften. Två suppleanter väljs med samma krav. Minst en av ledamöterna ska ha kunskaper inom ekonomi och minst en av ledamöterna ska ha kunskaper inom juridik.

En sekreterare utses också av styrelsen. Denna äger rätt att delta i styrelsens överläggningar men har ingen rösträtt om den utses utanför styrelsen. Andra som får delta i styrelsens överläggning men saknar rösträtt är inspektor, proinspektor, tredje kurator, föregående förste och andre kurator samt suppleanterna då de inte ersätter ordinarie ledamot.