Reglementariska föreskrifter för Värmlands nation i Uppsala

Reglementariska föreskrifter för Värmlands nation i Uppsala
för Värmlands nation i Uppsala antagna på landskap den 12 mars 2012
uppdaterad senast: 2020-04-08

 

Kapitelindelning
1. Allmänna stadganden
2. Om nationens ämbetsmän
3. Om styrelsen
4. Om förste kurator
5. Om andre kurator och nationskassan
6. Om tredje kurator
7. Om ledningsgruppen
8. Om valnämnden
9. Om lanskapsordföranden
10. Om sekreteraren
11. Om stipendiesekreterarna
12. Om biblioteks- och kulturarvsnämnden
13. Om bibliotekets förvaltning och bibliotekarierna
14. Om arkivet, preparatsamlingen och arkivarien
15. Om antikvarien
16. Om personliga rådgivaren
17. Om juridiska rådgivaren
18. Om nationskaplanen
19. Om jämlikhetsansvarige
20. Om nationens tidningsredaktion
21. Om recentiorskommittéen
22. Om marknadsföringsgruppen
23. Om affischerarna
24. Om internationella sekreterarna
25. Om marskalkarna
26. Om fanbärarna
27. Om krönikören
28. Om sånganföraren
29. Om nationsfotografen
30. Om nationsteknikern
31. Om datorförmannen
32. Om ljud- och ljusansvarige
33. Om kulturansvarige
34. Om aktivitetsansvarige ämbetsmannen
35. Om podcastansvariga
36. Om alumnsamordnare
37. Om seniorssamordnare
38. Om skriftseriekommittéen
39. Om revisionsnämnden och revision
40. Om nationspoäng
41. Om nationens tillställningar
42. Om representation och kontaktstipendier
43. Om nationens föreningar

1 kap. Allmänna stadganden
1 § I de reglementariska föreskrifterna fastställs, utöver vad som regleras i nationens stadgar, ramen inom vilken nationens verksamhet ska bedrivas.
2 § Ändringar av de reglementariska föreskrifterna görs enligt stadgarnas 15 kap.
3 § Arbetsordningar för enskilda ämbetsmän utfärdas av styrelsen.

2 kap. Om nationens ämbetsmän
1 § Nationens ämbetsmän är, förutom de i stadgarna upptagna, bibliotekarierna, arkivarien, antikvarien, internationella sekreterarna, sånganföraren, nationsfotograferna, krönikören, marskalkarna, fanbärarna, sekreteraren, ljud- och ljusansvarige, podcastansvariga, nationsteknikern, datorförmannen, marknadsföringsansvarig, kommunikationsansvariga, nationsgrafiker, affischerna, torgkaffevärdarna, aktivitetsansvarige ämbetsmannen, uthyrningsvärdarna, kulturansvarige, jämlikhetsanvarige, recentiorsförmännen, ledamöterna i recentiorskommittén, alumnsamordnaren, seniorsamordnaren och ordförandena i nationens föreningar.
Ämbetsmän i klubbverket samt torgkaffevärdarna och uthyrningsvärdarna specificeras i arbetsordningar.

2 § Klubbverk samt torgkaffevärdar och uthyrningsvärdar väljs för en tid av en termin. Övriga ämbetsmän väljs för en tid av två terminer om inte annat stadgas. Ordförandena i nationens föreningar väljs av respektive förening.

3 § Ämbetsmän tillträder sina ämbeten vid terminsskifte om inte annat stadgas.

4 § Förutom vad som anges i stadgarna förrättas val av ämbetsmän enligt följande:

på vårterminens första ordinarie landskap val av:
1. tre ledamöter av skriftseriekommittén samt
2. en suppleant

på vårterminens andra ordinarie landskap val av:
1. Torgkaffevärdar
2. en recentiorsförman
3. en ledamot av recentiorskommittén
4. två redaktionssekreterare
5. antikvarie
6. nationstekniker
7. kulturansvarig
8. en nationsgrafiker
9. en affischerare
10. datorförman
11. ljud- och ljusansvarig
12. en kommunikationsansvarig
13. en bibliotekarie
14. en sekreterare
15. en internationell sekreterare
16. nationsfotograf
17. sånganförare
18. två ledamöter av valnämnden
19. en marskalk
20. en fanbärare
21. marknadsföringsansvarig
22. jämlikhetsansvarig
23. uthyrningsvärdar

på höstterminens andra ordinarie landskap:
1. torgkaffevärdar
2. recentiorsförman
3. två ledamöter av recentiorskommittén
4. Två podcastansvariga
5. en internationell sekreterare
6. aktivitetsansvarig ämbetsman
7. en affischerare
8. arkivarie
9. en bibliotekarie
10. ordförande i valnämnden
11. två ledamöter av valnämnden
12. en fanbärare
13. en marskalk
14. krönikör
15. redaktör
16. två redaktionssekreterare
17. uthyrningsvärdar
18. en kommunikationsansvarig
19. en nationsfotograf
20. alumnsamordnare
21. seniorsamordnare

Uppkommer vakans sker fyllnadsval på närmast följande landskap.
5 § Det åligger samtliga nationens ämbetsmän att delta i konventssamarbete med övriga nationers motsvarande ämbetsmän där sådant samarbete finns. Det åligger även samtliga ämbetsmän att efter avslutad ämbetsperiod uppdatera ämbetsmannapromemoriorna som rör ämbetsområdet. Det åligger även ämbetsmännen att vid behov av uppdatering av arbetsordningarna underrätta förste kurator därom.

3 kap. Om styrelsen
1 § Styrelsen åligger utöver vad som är föreskrivet i nationens stadgar:
att i början av höstterminen till styrelsen inge budgetförslag för fastigheternas och fondernas förvaltning där ej annat stadgas eller beslutas,
att ansvara för att av styrelsen förvaltade medel till säkerhet och avkastning befinner sig i gott skick,
att ansvara för att skattmästarnas och andre kurators bokföring är utförlig och överskådlig samt att bokföringen sker i överensstämmelse med god redovisningssed,
att till vårterminens andra ordinarie landskap lägga fram förslag till budget,
att ansvara för de deklarationer som åligger nationen,
att ansvara för att nationens skyldigheter som fastighetsägare fullgörs,
att ansvara för att föreskrifterna för nationens brandförsäkring efterlevs,
att bestämma villkoren för uthyrning av nationens lokaler,
att svara för att nationens fastigheter och lösa egendom är på betryggande sätt försäkrade,
att årligen förrätta syn på nationens fastigheter före vårterminens sista styrelsemöte samt låta utföra nödvändiga reparationer och underhållsarbeten,
att då renoveringar eller ombyggnadsarbeten erfordras snarast verkställa nödvändiga utredningar och hänskjuta frågan till landskap,
att inför det andra ordinarie landskapet varje termin besluta om antalet torgkaffevärdar för nästkommande termin,
att anställa personal och teckna arbetsavtal för nationens räkning,
att ansvara för att de gravar, vilkas vård åligger nationen, hålls i värdigt skick (nationsgraven, Erik Gustaf Geijers, Göran Wahlenbergs, Jonas Bjurzons och Gustaf Frödings gravar).
att ansvara för nationens alkoholservering,
att utse ansvarig utgivare för Wermlandus,
att besluta om uthyrning av arkivutrymme.

2 § Styrelseordförande åligger:
att vid landskap vara föredragande i ärenden tillhörande styrelsens ansvarsområde,
att tillsammans med styrelsens sekreterare upprätta föredragningslista till varje sammanträde,
att tillsammans med styrelsens sekreterare förbereda och i styrelsen föredra sådana ärenden eller delar av ärenden, som inte åligger annan ledamot av styrelsen,
att tillsammans med styrelsens sekreterare ha vård om styrelsens handlingar, vilka ska hållas tillgängliga på nationen,
att ansvara för att alla sådana handlingar som ligger till grund för styrelsens beslut eller på annat sätt är av vikt biläggs styrelsens protokoll,
att verkställa styrelsens beslut om detta inte uppdragits åt annan person eller organ.

3 § Skattmästarna åligger:
att hantera styrelsens löpande ekonomiska verksamhet där ej annat stadgas eller beslutas och för denna förvaltning föra nödvändiga räkenskaper,
att ha tillsyn över nationens fasta egendom och lösa egendom av särskilt värde,
att i behörig tid verkställa de utbetalningar som hör till deras ämbetsområde,
att vid styrelsens sammanträden lämna en kortfattad redogörelse för den ekonomiska ställningen samt en kortfattad redogörelse för nationens fastighetsförvaltning,
att till styrelsen meddela uppgift om de åtgärder de sedan föregående sammanträde vidtagit.

4 § Styrelsens sekreterare åligger:
att till styrelsens sammanträden ansvara för utskick av kallelser och föredragningslistor,
att vid styrelsens sammanträden föra protokoll,
att tillsammans med styrelsens ordförande förbereda och i styrelsen föredra sådana ärenden eller delar av ärenden som inte åligger annan ledamot av styrelsen,
att inom sju dagar efter styrelsens sammanträde låta distribuera protokollet till ordföranden, ledamöterna och inspektor,
att biträda styrelsens ordförande i vården av styrelsens handlingar.

4 kap. Om förste kurator
1 § Förste kurator åligger utöver vad som är föreskrivet i nationens stadgar:
att sköta all korrespondens i nationens namn som inte tillhör annan ämbetsmans förvaltning, samt spara inkommande och viktigare utgående skrivelser,
att utfärda kallelser till landskap,
att upprätthålla en aktuell lista över landsmän som enligt stadgarnas 6 kap. 5 § inte äger rätt att delta i nationsverksamheten,
att på ordinarie landskap meddela om nyinskrivna medlemmar, nationstillställningar, nationsrepresentation och de viktigare åtgärder han eller hon vidtagit i ämbetet samt meddela myndigheters beslut rörande nationen,
att på vårterminens första ordinarie landskap meddela vilka som av rektor vid Uppsala universitet utsetts att vara revisorer för Uddeholms Aktiebolags stipendiefond,
att underrätta inspektor om i inspektors frånvaro fattade landskapsbeslut innan de verkställs,
att aktivt delta i kuratorskonventets arbete och att där behandla frågor som rör nationen,
att ansvara för att inskrivning i nationen sker i vederbörlig ordning,
att ansvara för nationens representation och uppvaktningar,
att verka för att landsman vid behov erhåller fackmässig och lämplig omvårdnad och hjälp,
att under terminerna ha expeditionstid vid minst fyra tillfällen per vecka, varav ett tillfälle ska vara kvällstid, samt under ferierna ha expeditionstid vid minst ett tillfälle per vecka,
att till landsman som så önskar utfärda intyg om medlemskap, eventuella ämbetsinnehav eller fullgjorda ekonomiska förpliktelser gentemot nationen,
att tillsammans med andre och tredje kurator besluta om nationens festligheter,
att tillsammans med andre och tredje kurator besluta om kortsiktig uthyrning av nationslokalerna samt avgift för det,
att besluta om flaggans hissande och om nationsfanans användande,
att föra nationens gyllene bok,
att ha vård om nationens sigill och inskrivningsmatrikel,
att i andre kurators redovisning attestera kostnader för nationen orsakade av förste kurator,
att tillsammans med inspektor, andre kurator och tredje kurator upprätta nationens kalendarium för verksamhetsåret,
att föra förteckning över nationens konst och annan egendom av särskilt värde och sedan överlämna denna till sin efterträdare,
att föra förteckning över nationens ämbetsmän,
att ansvara för att det finns aktuella stadgar och reglementariska föreskrifter på kuratorsexpeditionen,
att till Vårhälsning skriva en förteckning över föregående kalenderårs ämbetsmän,
att sköta den löpande hanteringen av nationens utskänkning,
att stå som arrangör för nationens fest- och dansarrangemang,
att för sitt verksamhetsår skriva en verksamhetsberättelse vilken inlämnas till revisorerna före februari månads utgång nästföljande år. Denna verksamhetsberättelse ska föredras på vårterminens första ordinarie landskap, samt publiceras i nästkommande Vårhälsning,
att ansvara för nationens hemsida.

5 kap. Om andre kurator och nationskassan
1 § Andre kurator åligger förutom vad i nationens stadgar är föreskrivet:
att ansvara för att nationskassans räkenskaper förs i överensstämmelse med av styrelsens beslut,
att vid tillträde kvittera de kontanter och lager han eller hon mottar från avgående andre kurator,
att inför styrelsen löpande lämna en ekonomisk månadsredovisning,
att enligt styrelsens anvisningar utarbeta
budgetförslag för nationskassan,
att på vårterminens första styrelsemöte presentera ett halvårsbokslut,
att sköta all korrespondens rörande sin ämbetsförvaltning,
att under terminerna ha expeditionstid vid minst fyra tillfällen per vecka, varav ett tillfälle ska vara kvällstid, samt under ferierna ha expeditionstid vid minst ett tillfälle per vecka,
att tillsammans med förste kurator och tredje kurator besluta om nationens festligheter,
att tillsammans med förste kurator och tredje kurator besluta om kortsiktig uthyrning av nationslokalerna samt avgift för det,
att tillsammans med inspektor, förste kurator och tredje kurator upprätta nationens kalendarium för verksamhetsåret,
att i samråd med förste kurator upprätta ett nyckelschema för nationens nycklar samt att ansvara för att det följs,
att ha genomgång av gällande larm- och säkerhetsrutiner med berörda landsmän,
att upprätthålla en aktuell restantielista över landsmän som enligt stadgarnas 6 kap. 5 § inte äger rätt att deltaga i nationsverksamheten,
att efter avslutad ämbetsperiod till styrelsen före augusti månads utgång överlämna föregående räkenskapsårs räkenskaper behörigen avslutade, samt i samband härmed introducera nytillträdde andre kurator i gällande bokslutsrutiner,
att besluta om inköp och bindning av böcker samt prenumeration av tidskrifter.

6 kap. Om tredje kurator
1 § Tredje kurator planerar och administrerar klubbverkets arbete.

2 § Tredje kurator åligger:
att sätta upp riktlinjer för nationens livsmedelshantering och hygienarbete,
att tio dagar efter varje månadsskifte ansvara för att en värdeinventering av nationens lager av mat och dryck upprättas och att resultatet meddelas andre kurator,
att hantera bokningar av nationens lokaler,
att anordna nationens tillställningar,
att i andre kurators redovisning attestera kostnader för nationen orsakade av tredje kurator,
att tillsammans med förste och andre kurator besluta om nationens festligheter,
att ansvara för kundkontakt vid nationens uthyrningar,
att tillsammans med förste kurator och andre kurator besluta om kortsiktig uthyrning av nationslokalerna samt avgift för det,
att ansvara för att marknadsföringsgruppen marknadsför nationens verksamhet,
att ansvara för att nationens lokaler regelbundet städas,
att ansvara för de inventarier som används i nationens dagliga verksamhet.

7 kap. Om ledningsgruppen
1 § Ledningsgruppen består av förste kurator, andre kurator, tredje kurator samt de heltidarvoderade ämbetsmännen.

2 § Ledningsgruppen åligger:
att såväl långsiktigt som kortsiktigt planera nationens verksamhet,
att behandla frågor rörande nationens programverksamhet,
att till landskapet nominera seniorer,
att utse tefatsförman och tefatsbärare före julgasken,
att tillsätta nationens kontaktstipendier,
att fördela nationens KK-kort,
att ansvara för nationens abiturientverksamhet i hembygden,
att vid intresse varje år anordna en hembygdsresa
att regelbundet utvärdera arbetsordningarna för klubbverket och föreslå eventuella ändringar till styrelsen.

3 § Ledningsgruppen äger rätt att tillsätta projektgrupper, för vilkas sammanträden det ska föras protokoll.

4 § Förste kurator ska föra en ärendelogg över de ärenden som behandlas i ledningsgruppen.

8 kap. Om valnämnden
1 § Valnämnden består av en ordförande samt fyra övriga ledamöter.

2 § Valnämnden ska senast två veckor före landskap sätta upp anslag om lediga ämbeten på nationens anslagstavla samt aktivt arbeta för att goda kandidater anmäler sig. Valnämnden ska ansvara för att kandidaterna har tillfredställande information om ämbetena till vilka de kandiderar.

3 § Valnämnden ska inför varje landskap kontrollera att samtliga kandidater är valbara.
4 § Finner en majoritet av valnämnden att kandidat till kurator, annat heltidsarvoderat ämbete eller stipendiesekreterare är direkt olämplig för ämbetet ska valnämnden senast tre dagar före valdagen anslå sitt beslut.. I fall där valnämnden är oense om beslutet ska även detta anslås.. För att nämnden ska vara beslutsför krävs närvaro av ordföranden och ytterligare minst två ledamöter. Beslut fattas enligt de regler som gäller för beslut på landskap enligt 9 kap. 8 §.

9 kap. Om landskapsordföranden
1 § Landskapsordförande åligger:
att vara ordförande för landskapet i de fall landskapet inte väljer annan ordföranden,
att vara förste kurator behjälplig i landskapsförberedelserna.

10 kap. Om nationens sekreterare
1 § Nationens sekreterare åligger:
att föra protokoll vid landskap,
att före justering av landskapsprotokoll uppvisa dem för inspektor,
att efter landskap anslå mötesprotokoll på nationens anslagstavla,
att inom en vecka efter landskap skriftligen underrätta nämnder, kommittéer och enskilda landsmän som berörs av något där fattat beslut,
att till nyvalda ämbetsmän distribuera för dem aktuella stadgar, reglementariska föreskrifter och arbetsordningar,
att vara förste kurator och landskapsordförande behjälplig i landskapsförberedelserna,
att i Wermlandus redogöra för viktiga landskapsbeslut.

11 kap. Om stipendiesekreterarna
1 § Stipendiesekreterarna åligger utöver det som föreskrivs i stadgarna:
att vid två tillfällen per termin och minst tre veckor före sista ansökningsdag utlysa lediga stipendier genom anslag på nationens och nationens studenthems anslagstavlor, nationens hemsida och, om möjligt, genom annons i lämpliga tidningar,
att förbereda de ärenden som ska behandlas i stipendienämnden och skicka ut kallelse till nämndens ledamöter minst sex dagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla dagordning, förteckning över utlysta stipendier, deras belopp och statuter samt en översikt över de sökandes meriter, ekonomiska förhållanden och eventuellt innehavda stipendier,
att i en särskild pärm hålla sammanträdesprotokoll och därtill hörande bilagor samlade intill dess att de ska överlämnas till arkivarien,
att snarast efter varje stipendienämndssammanträde uppvisa protokollet för inspektor för vidimering och därefter låta mötets ordförande och justeringsmän genom sina namnunderskrifter bestyrka protokollets riktighet,
att snarast efter protokollets vidimering och justering skriftligen underrätta de som tilldelats stipendier samt meddela nämndens beslut genom anslag på nationens anslagstavla,
att snarast efter protokollets vidimering och justering meddela skattmästaren, Uppsala universitets stipendieavdelning eller annan utbetalare av stipendier nämndens beslut,
att varje termin i nationens stipendiebok eller stipendieregister anteckna innehavare av nationens stipendier,
att till innehavare av stipendier med löptid över flera terminer tillhandahålla blankett genom vilken dessa ska intyga att de fortfarande studerar vid Uppsala universitet, har erlagt sin terminsavgift till nationen samt inte har inkomster som överstiger den inkomst som tillämpas som gräns av Uppsala universitets stipendieavdelning,
att meddela skattmästaren om utbetalning av stipendier med löptid över flera terminer till personer som uppfyller kraven i föregående punkt,
att biträda landsmännen med råd och upplysningar i stipendiefrågor,
att hålla sig informerad om universitetets regler och förfaranden i stipendieärenden och anpassa stipendienämndens rutiner därefter,
att, genom stickprov, försäkra sig om att sökande till stipendier och innehavare av stipendier har lämnat riktiga uppgifter,
att arkivera ansökningshandlingar för tillsatta stipendier i fem år samt makulera övriga ansökningar.

12 kap. Om biblioteks- och kultursarvsnämnden
1 § Biblioteks- och kulturarvsnämnden består av förste kurator, proinspektor, bibliotekarierna, arkivarien, antikvarien, nationsfotograferna samt en representant utsedd av nationens styrelse. Förste kurator är ordförande och en av bibliotekarierna är sekreterare.

2 § Biblioteks- och kulturarvsnämndens uppgifter är
att bevaka övergripande frågor om nationens kulturarv,
att besluta om användning av ett av nationen för nämnden avsatt anslag,
att avge utlåtande eller förslag till nationen i ärenden rörande nationens konst, bibliotek samt arkiv.

3 § Kallelse jämte föredragningslista ska vara nämndens ledamöter tillhanda senast sex dagar före nämndens sammanträde.

4 § För att nämnden ska vara beslutsför krävs närvaro av ordföranden och ytterligare minst fyra ledamöter. Beslut fattas enligt de regler som gäller för beslut på landskap enligt 9 kap. 8 §.

5 § Över nämndens sammanträden för sekreteraren protokoll, vars riktighet bestyrks genom ordförandens och ytterligare en vid sammanträdet vald justeringsmans underskrifter.

13 kap. Om bibliotekets förvaltning och bibliotekarierna
1 § Berättigad att erhålla boklån ur biblioteket är landsman som inte är avstängd från nationsverksamheten enligt stadgarnas 6 kap. 5 § eller medlem i annan nation i Uppsala. Boklån erhålls mot uppvisande av giltig id-handling samt bevis på betald terminsavgift.
Annan person kan erhålla boklån efter särskilt beslut av bibliotekarierna. Boklån erhålls då mot uppvisande av giltig id-handling.

2 § Hemlån är i allmänhet inte medgivet av böcker ur Svaneholmsbiblioteket eller av andra verk av speciellt värde. I undantagsfall får emellertid hemlån beviljas mot borgen, vilken bestäms av kulturarvsnämnden.

3 § Om låntagaren tappar bort eller återlämnar skadad bok är låntagaren skyldig att erlägga rimlig ersättning enligt bibliotekariernas beslut.

4 § Bibliotekarierna ska vid utlåningen föreskriva en viss maximitid för lånet.

5 § Vid utträde ur nationen ska låntagare snarast återställa sitt boklån.

6 § Bibliotekarierna åligger:
att till andre kurator ge förslag om inköp och bindning av böcker samt prenumeration av tidningar och tidskrifter,
att avge utlåtanden till nationen i biblioteksärenden,
att hålla boksamlingen ordnad,
att föra förteckning över böckerna,
att om det är möjligt införskaffa landsmäns doktorsavhandlingar,
att ha biblioteket öppet för utlåning minst en gång per vecka under terminerna. Bibliotekets öppethållande fastställs i samråd med förste kurator och tredje kurator,
att handha och spara all korrespondens i frågor som rör biblioteket,
att till andre kurator lämna uppgift om landsman som ej fullgjort sina skyldigheter mot biblioteket,
att minst en heldag per termin vårda nationens böcker, i första hand Svaneholmsbiblioteket,
att aktivt delta i biblioteks- och kulturarvsnämnden.
att inköpa kurslitteratur i de av nationen beslutade ämnena.

14 kap. Om arkivet, preparatsamlingen och arkivarien
1 § I arkivet förvaras stadgar, matriklar, protokoll, bokföring, ämbetsmannakorrespondens, tillfällighetstryck, klichéer, digitalt material och konstföremål samt filmer, bandupptagningar, tidningsurklipp och fotografier och övriga handlingar av större intresse för nationen. Ämbetsman ansvarar för att överlämna material han eller hon ej längre behöver för sin förvaltning till arkivarien.

2 § I preparatsamlingen förvaras osteologiska samlingar, substansprover, mikroskopiska preparat samt mikroskop.

3 § Lån ur arkivet eller preparatsamlingen till andra än nationens kuratorer får enbart medgivas efter särskild prövning av arkivarien och förste kurator.

4 § Arkivarien åligger:
att arkivera handlingar m.m. som nämns i 1 §,
att inför nationen ansvara för och föra förteckning över arkivet,
att föra låneliggare över ur arkivet lånade saker,
att vårda och inför nationen ansvara för preparatsamlingen,
att aktivt delta i biblioteks- och kulturarvsnämnden.

15 kap. Om antikvarien
1 § Antikvarien åligger:
att tillse att nationens konst samt andra kulturhistoriska inventarier vårdas och förvaras på ett sådant sätt att det inte skadas eller förfars,
att vara förste kurator behjälplig med att föra förteckning över nationens konst och annan egendom av särskilt värde,
att i den mån det är möjligt bereda nationsmedlemmarna möjlighet att ta del av nationens konst samt andra kulturhistoriska inventarier,
att aktivt delta i biblioteks- och kulturarvsnämnden.

16 kap. Om personlig rådgivaren
1 § Personlige rådgivaren åligger:
att ge landsmännen råd och hjälp i personliga angelägenheter. Nationen är inte ansvarig för personlige rådgivarens råd,
att hålla sig väl orienterad om de studiesociala, medicinska och kurativa organ som finns till studenternas förfogande och i förekommande fall hjälpa landsmän att få kontakt med sådana organ.

17 kap. Om juridisk rådgivaren
1 § Juridiske rådgivaren åligger:
att stå till landsmännens tjänst med rådgivning i juridiska frågor. Juridiske rådgivaren är inte skyldig att utföra uppdrag åt landsmännen. Nationen är inte ansvarig för juridiske rådgivarens råd.

18 kap. Om nationskaplanen
1 § Nationskaplanen åligger:
att stå landsmännen till tjänst i livsåskådningsfrågor. Han eller hon ska även, om han eller hon är prästvigd, bistå nationen i fall då en sådan persons tjänster efterfrågas.

19 kap. Om jämlikhetsansvarige
1 § Nationens jämlikhetsansvarige åligger:
att aktivt arbeta för att nationens jämställdhetsplan och bifogade dokument rörande sexualitet, etnicitet och funktionshinder, tillämpas och revideras,
att vara förste kurator behjälplig i att bemöta och hjälpa folk som känt sig diskriminerade, kränkta eller trakasserade vid nationens evenemang,
att ansvara för utbildning av aktiva medlemmar i dessa frågor samt närvara vid de seminarier som anordnas av kuratorskonventet och eller vid behov av andra organ ordnade seminarier.

20 kap. Om nationens tidningsredaktion
1 § Nationens tidningsredaktion består av nationsredaktören och fyra redaktionssekreterare.

2 § Nationens tidning heter Wermlandus.

3 § Nationsredaktören åligger:
att leda och fördela det redaktionella arbetet med Wermlandus,
att besluta om hur det av nationen beviljade anslaget till Wermlandus ska användas,
att tillsammans med andre kurator ansvara för att anslaget inte överskrids,
att tillsammans med redaktionssekreterarna verka för inskaffandet av medel som behövs för tryckande och utgivande av Wermlandus,
att i samråd med kuratelet ansvara för att för nationens medlemmar betydelsefull information införs i Wermlandus,
att leda och fördela det redaktionella arbetet med Vårhälsning,
att dokumentera att ansvarige utgivare tagit del av materialet före publicering,

4 § Wermlandus ska minst utkomma med två nummer under höstterminen och tre nummer under vårterminen, varav ett är Vårhälsning.

5 § Innehåller Wermlandus landskapskallelse, ska tidningen vara landsmännen tillhanda senast sex dagar före landskapet.

6 § Redaktionssekreterarna ska vara nationsredaktören behjälplig i arbetet med Wermlandus.

21 kap. Om recentiorskommittén
1 § I recentiorskommittén ingår två recentiorsförmän samt tre övriga ledamöter.

2 § Recentiorsförmännen åligger:
att leda och fördela arbetet i recentiorskommittén,
att ansvara för att informationsmaterial rörande nationen utformas och framställs.

3 § Recentiorsförmännen och övriga ledamöter i recentiorskommittén åligger:
att vid terminens början genomföra inskrivning av recentiorerna samt ansvara för att de nyinskrivna får kännedom om nationens verksamhet och övrig information som kan vara av intresse för dem,
att ansvara för fadderverksamheten,
att anordna recentiorsmottagning,
att genomföra ett recentiorsspex på recentiorsgaskerna.

22 kap. Om marknadsföringsgruppen
1 § Marknadsföringsgruppen består av tredje kurator, en marknadsföringsansvarig, en nationsgrafiker, två nationsfotografer, två affischerare och två kommunikationsansvariga. Marknadsföringsansvarig leder och fördelar arbetet i gruppen.

2 § Marknadsföringsgruppen åligger:
att i samråd med kuratelet utforma och framställa material i syfte att marknadsföra nationen såväl externt som internt samt att ansvara för spridningen av informationen,
att verka för att nationen får bidrag från sponsorer,
att verka för försäljningen av annonser i Wermlandus,

3 § Marknadsföringsansvarig ska vid behov närvara vid ledningsgruppens och klubbverkets möten.

4 § Marknadsföringsgruppens medlemmar åligger att biträda marknadsföringsansvarig i dennes ämbetsutövning.

5 § Nationsgrafikern åligger:

att i samråd med marknadsföringsansvarig utforma nationens affischer och övrigt marknadsföringsmaterial.

6 § Kommunikationsansvariga åligger
att i samråd med marknadsföringsansvarig uppdatera och publicera material på nationens kommunikationskanaler.

23 kap. Om affischerarna
1 § Affischerarna åligger att affischera enligt gällande policy på angivna platser.

24 kap. Om internationella sekreterarna
1 § De internationella sekreterarna åligger:
att besluta om det av nationen beviljade anslaget till internationell verksamhet samt att inge redovisning till andre kurator,
att vid besök av representanter från nationens vännationer eller vänorganisationer ansvara för deras mottagande och vistelse vid nationen,
att ansvara för mottagande av utländska studenter som skriver in sig vid nationen,
att upprätthålla och främja kontakten mellan nationen och dess utländska landsmän samt biträda dessa med råd.

25 kap. Om marskalkarna
1 § Marskalkarna åligger:
att representera nationen vid nations- och universitetstillställningar när förste kurator eller marskalkskonventet så beslutar,
att hålla sig väl underrättade om vad som föreskrivs i marskalkskonventets regelverk.

26 kap. Om fanbärarna
1 § Fanbärarna åligger:
att bära nationsfanorna när förste kurator eller fanbärarkonventet så beslutar,
att hålla sig väl underrättade om vad som föreskrivs i fanbärarkonventets regelverk.

27 kap. Om krönikören
1 § Krönikören åligger:
att författa och vid recentiorsgaskerna och julgasken föredra en kåserande krönika över nationslivet samt att vid julgasken låta utgiva en nöjespublikation vid namn Lussekatten,
att till arkivarien överlämna två exemplar av krönikan,
att under ämbetsperioden färdigställa en årskrönika för införande i efterföljande vårtermins upplaga av Vårhälsning.

28 kap. Om sånganföraren
1 § Sånganföraren åligger:
att vid gasker och andra nationsfester leda middagens deltagare i munter eller inte munter sång,
att, om inte sångbok finns att tillgå på nationen, utforma sångblad till middagsgästerna.

29 kap. Om nationsfotograferna
1 § Nationsfotograferna åligger:
att genom fotografering eller videoupptagning dokumentera nationens verksamhet,
att tillse att dokumentationen arkiveras på ett lämpligt sätt.
att aktivt delta i biblioteks- och kulturarvsnämnden.

30 kap. Om nationsteknikern
1 § Nationsteknikern åligger:
att vara vaktmästare och tredje kurator behjälpliga vid enklare reparationer och underhållsarbeten.

31 kap. Om datorförmannen
1 § Datorförmannen åligger:
att underhålla nationens datorutrustning med tillhörande programvara,
att underhålla, dokumentera och vid behov utveckla nationens lokala datornät samt dess externa anslutningar.

32 kap. Ljud- och ljusansvarige
1 § Nationens ljud- och ljusansvarig åligger:
att ansvara för underhåll av nationens ljud- och ljusanläggningar,
att bistå nationen och nationens föreningar vid användandet av nationens ljud- och ljusanläggningar,
att upprätthålla en inventarielista över nationens ljud- och ljusanläggningar,
att, tillsammans med andre kurator, planera inköp och service av ljud- och ljusanläggningar.

33 kap. Om kulturansvarige
1 § Kulturansvarig åligger:
att anordna kulturella aktiviteter såsom teaterbesök, studiebesök, biobesök, föredrag och dylikt för landsmännen samt att i övrigt främja den kulturella verksamheten på nationen.

34 kap. Om aktivitetsansvarig ämbetsmannen
1 § Nationens aktivitetsansvarige ämbetsman åligger:
att i samråd med kuratelet anordna aktiviteter för nationens ämbetsmän som syftar till att öka trivseln och den sociala samvaron bland ämbetsmännen.

35 kap. Om podcastansvariga
1 § Podcastansvariga åligger:
att efter beslut av förste kurator och andre kurator producera och publicera podcast i nationens namn.

36 kap Om alumnsamordnaren
1 § Alumnsamordnaren ska ansvara för nationens alumnverksamhet. Alumnsamordnaren åligger
att i samråd med förste kurator förvalta nationens alumnregister,
att i samråd med förste kurator anordna föredrag hållna av alumner
att i samråd med förste kurator två gånger per termin skicka ett nyhetsbrev till alumnerna och
att i samråd med förste kurator anordna aktiviteter för att främja kontakten mellan nationens studerande medlemmar och alumner.

37 kap Om seniorsamordnaren
1 § Seniorsamordnaren ska vara senior och ansvara för nationens seniorverksamhet. Seniorsamordnaren åligger
att i samråd med förste kurator förvalta nationens seniorregister,
att i samråd med förste kurator två gånger per termin skicka ett nyhetsbrev till seniorerna
att i samråd med förste kurator anordna en seniorsmiddag per kalenderår och
att i samråd med förste kurator anordna aktiviteter för att främja kontakten mellan nationens studerande medlemmar och seniorer.

38 kap. Om skriftseriekommittén
1 § Skriftseriekommittén åligger:
att handha nationens utgivning av böcker i nationens skriftserie.

39 kap. Om revisionsnämnden och revision
1 § Granskningsmännens granskning av styrelsen ska minst omfatta
styrelsens verksamhet,
förste kurators ämbetsutövning,
andre kurators ämbetsutövning som ej rör nationskassan eller andra kassor och fonder,
stipendiesekreterarnas ämbetsutövning,
sekreterarens ämbetsutövning,
valnämndens verksamhet,
biblioteks- och kulturarvnämndens verksamhet.

2 § Revisorernas granskning av styrelsen ska minst omfatta
styrelsens verksamhet,
skattmästarnas ämbetsutövning,
andre kurators hantering av nationskassan och andra kassor och fonder,
nationens kontanthantering.

3 § Revisionsberättelserna ska skrivas under av båda revisorerna. Revisionsberättelsen över styrelsen ska skrivas under av båda revisorerna och båda granskningsmännen.

4 § Revisorer har rätt att anlita professionell siffergranskning. Rapport från siffergranskaren ska bifogas revisionsberättelsen.

40 kap. Om nationspoäng
1 § Nationspoäng för ämbetsperiodens sista termin kan inte tillgodoräknas förrän ämbetsmännen fullgjort sina åligganden.

Följande ämbeten ger 45 poäng/termin:
Kurator
Heltidsarvoderad ämbetsman
Följande ämbeten ger 23 poäng/termin:
Klubbverk
Följande ämbeten ger 10 poäng/termin:
Styrelseordförande
Internationell sekreterare
Marknadsföringsansvarig
Recentiorsförman
Redaktör
Redaktionssekreterare
Stipendiesekreterare
Följande ämbeten ger 8 poäng/termin:
Bibliotekarie
Kommunikationsansvarig
Kulturansvarig
Ledamot i recentiorskommittén
Nationsfotograf
Ordförande i nationsförening
Nationsgrafiker
Sekreterare
Torgkaffevärd
Jämlikhetsansvarig
Uthyrningvärd
Följande ämbeten ger 5 poäng/termin:
Arkivarie
Antikvarie
Datorförman
Fanbärare
Krönikör
Ljud- och ljusansvarig
Marskalk
Nationstekniker
Podcastansvariga
Ordinarie ledamot i styrelsen, kommittéer och nämnder
Revisor
Granskningsman
Rådgivare
Suppleant i styrelsen, kommittéer och nämnder
Sånganförare
Aktivitetsansvarig ämbetsman
Affischerare
Landskapsordförande
Skattmästare
Nationskaplan
Alumnsamordnare
Seniorsamordnare

41 kap. Om nationens tillställningar
1 § Förste kurator äger i samråd med andra kurator att besluta om nationstillställningar och lämna nödvändiga föreskrifter vid sådan tillställning. Är de inte eniga hänskjutes frågan till styrelsen för avgörande.

2 § Vid varje nationstillställning ska någon av kuratorerna, någon ur klubbverket eller den som kuratorerna för särskilt tillfälle förordnar vara närvarande och svara för ordningen hela den tid nationstillställningen varar.

3 § Rätt att på nationens bekostnad representera vid nationstillställningar tillkommer nationens inspektor, proinspektor, nationskaplan, styrelseordförande och skattmästare med respektive då det åligger dem att närvara eller där deras närvaro är nödvändig för nationens representation. När dessa får representera avgörs av skattmästarna.


Rätt att på nationens bekostnad representera vid nationstillställningar tillkommer också nationens kuratel, klubbverk och övriga ämbetsmän då det åligger dem att närvara eller där deras närvaro är nödvändig för nationens representation. Vilka av dessa ämbetsmän som får representera avgörs av förste kurator efter samråd med andre kurator. 

I fri tillställning ingår entréavgift, kuvertavgift, sexaavgift samt för inspektor, proinspektor skattmästare med respektive och kuratel snaps, avec eller motsvarande.

4 § Nationens gäst inbjuds efter beslut av förste kurator eller styrelsen.

5 § Nationens traditionella middagar och gasker är recentiorsgask, ämbetsmannamiddag och ärtmiddag på både höst- och vårterminen, majmiddag, vårbal, älggask och julgask.

42 kap. Om representation och kontaktstipendier
1 § Landsman kan få kontaktstipendium för resa till nationens vännationer. Förste kurator beslutar om när kontaktstipendium ska utlysas.

2 § Kontaktstipendiater utses av ledningsgruppen.
Ledningsgruppen ska vid tillsättandet i första hand beakta de sökandes nationspoäng. En sökande som ej studerar, som var på motsvarande tillställning föregående år eller som tilldelats annat kontaktstipendium under innevarande termin hamnar sist i rangordningen.

3 § Den landsman som representerar nationen äger rätt att få ersättning för utgifter för resa med lämpligt färdmedel samt i övrigt för de utgifter som kan anses berättigade.
4 § Förste kurator och andre kurator bör, om möjligt, vid ett tillfälle per termin representera nationen vid en vännation i Norden.

43 kap. Om nationens föreningar
1 § Nationens föreningar ska verka i linje med nationens syfte och att på ett seriöst sätt bedriva sina verksamheter. Föreningarna ska vara öppna för alla landsmän.

2 § Nationens föreningar är teologgruppen, fotoföreningen, Wermeslaget, Värmlandskören, teaterföreningen, idrottsföreningen, Spexföreningen, Benwermarna, Sportföreningen, VärmLands nationsband och Rallyföreningen.

3 § Varje förening ska ha stadgar innehållande uppgift om föreningens målsättning, valordning, styrelse, firmatecknare och revisorer.

4 § Föreningarnas ordförande samt Wermeslagets kapellanförare ska vara landsmän.

 What is "reglementariska föreskrifter"?

Most frequent questions and answers

Stadgar are the nations bylaws. They are passed by the members of the nation.

Adding or changing bylaws of this level requires that it passes one Landskap.