Stadgar för Värmlands nation i Uppsala
Antagna på landskap den 12 mars 2012 uppdaterad senast: 2019-06-12

Kapitelindelning
1. Allmänna stadganden
2. Om inspektor och proinspektor
3. Om hedersledamöter
4. Om inskrivning i och utträde ur nationen
5. Om landsmännens indelning
6. Om landsmännens rättigheter och skyldigheter
7. Om nationens ämbetsmän
8. Om val
9. Om landskap
10. Om nationens fonder, kassor och den ekonomiska verksamheten
11. Om styrelsen
12. Om stipendienämnden
13. Om besvärsnämnden och besvär
14. Om revisionsnämnden och revision
15. Om nationens regelverk
16. Övergångsbestämmelser

1 kap. Allmänna stadganden
1 § Värmlands nation i Uppsala är en studentsammanslutning bildad på grundval av gemensam härkomst från Värmland och Dalsland.

2 § Nationens verksamhet har till syfte att bland sina medlemmar främja studier och det som har samband med studierna. Nationen ska bidra till personlig utveckling under studietiden samt erbjuda trevnad och umgänge för den enskilde. Vidare ska nationen verka för att stärka sambandet med hembygden och uppfylla de krav som ställs på dess verksamhet enligt lagar och författningar.

3 § Nationens interna regelverk består av stadgar, reglementariska föreskrifter, policydokument och arbetsordningar. Vid konflikt sinsemellan äger de företräde i nyssnämnd ordning.

4 § Nationens medlemmar benämns landsmän.

5 § Nationen ska ha en inspektor och en proinspektor.

6 § Nationens högsta beslutanderätt utövas vid sammankomst mellan landsmännen, benämnd landskap.

7 § Nationens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till och med 31 december. Nationens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till och med 30 juni. Vårterminen omfattar tiden 1 januari till och med 30 juni. Höstterminen omfattar tiden 1 juli till och med 31 december.

8 § Nationens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan delegera rätten att teckna firma.

2 kap. Om inspektor och proinspektor
1 § Inspektor och proinspektor ska väljas bland Uppsala universitets lärare eller forskare.

2 § Val av inspektor och proinspektor sker enligt de regler som gäller för val av hedersledamot.

3 § Inspektor och proinspektor har mandatperioder om sex år.

4 § Val av inspektor och proinspektor sker på vårterminens första landskap. Inspektor och proinspektor tillträder den 1 juli valåret.

5 § Inspektor och proinspektor blir hedersledamöter vid tillträdet.

6 § Inspektor och proinspektor äger rätt att delta i överläggningar inom nationen.

7 § Inspektors uppgifter är att stödja och ägna uppmärksamhet åt nationens verksamhet samt vad i övrigt framgår av nationens regelverk. Med nationens stipendier tar inspektor den befattning som respektive stipendieförfattning föreskriver.

8 § Proinspektors uppgifter är att i samråd med förste kurator leda nationens alumniverksamhet och att stödja inspektor i dennes arbete vid nationen.

9 § Är inspektor förhindrad att utöva sin befattning ska proinspektor, på begäran av inspektor eller styrelsen, träda i hans ställe. Om inspektor entledigats eller avgått ska proinspektor träda i inspektors ställe till dess att ny inspektor tillförordnats eller valts. Då proinspektor träder i inspektors ställe övertar proinspektor för uppdraget nödvändiga befogenheter.

10 § På förslag av styrelsen kan landskapet entlediga inspektor och proinspektor. För att entlediga inspektor och proinspektor krävs minst tre fjärdedelar av avgivna och godkända röster.

11 § Avgår eller entledigas inspektor eller proinspektor ska om möjligt ny sådan väljas för återstoden av mandatperioden. Valet ska ske i enlighet med 1 § och 2 §. Valet ska ske på första möjliga landskap.

12 § I det fall att ny inspektor eller proinspektor inte väljs för återstoden av mandatperioden ska landskapet tillförordna inspektor eller proinspektor för tiden fram till dess att ny sådan valts. Tillförordnad inspektor eller tillförordnad proinspektor behöver ej uppfylla kraven i 1 §.

13 § Styrelsen ska tillförordna proinspektor för tiden fram till dess att landskapet tillförordnat eller valt ny sådan. Tillförordnad proinspektor behöver ej uppfylla kraven i 1 §.

3 kap. Om hedersledamöter
1 § Hedersledamot väljs på landskap.

2 § Nationen kan till hedersledamot välja och kalla den som gjort nationen eller hembygden utomordentliga tjänster eller den som utmärkt sig inom det vetenskapliga, kulturella eller medborgerliga området och som
1. tillhör eller tillhört nationen,
2. är född eller uppvuxen i Värmland eller Dalsland, eller
3. annars har anknytning till dessa landskap genom härstamning eller verksamhet.

3 § Förslag till val av hedersledamot ska framställas i en till förste kurator inlämnad skrift undertecknad av minst tio landsmän. Förslaget ska vara förste kurator tillhanda senast fjorton dagar före landskapet och ska anslås på nationens anslagstavla senast en vecka före landskapet.

4 § Vald till hedersledamot blir den som erhåller minst tre fjärdedelar av avgivna och godkända röster. I protokollet får endast upptagas valets utgång; inget angivande av röstfördelning får ske. Erhåller den föreslagne ej stadgat röstetal, ska varken förslag eller beslut protokollföras.

5 § Hedersledamot ska installeras inom tre år från valet. Om så ej sker förfaller hedersledamotskapet, om inte synnerliga skäl föreligger. Huruvida synnerliga skäl föreligger avgörs av styrelsen i samråd med inspektor.

6 § Hedersledamot äger rätt att närvara vid landskap och därvid delta i överläggning, men ej i beslut.

4 kap. Om inskrivning i och utträde ur nationen
1 § Rätt att skriva in sig i nationen tillkommer varje studerande vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet på Ultuna.

2 § Dispens från kraven i 1 § kan i enskilda fall beviljas genom beslut på landskap.

3 § Erforderliga uppgifter om den som skrivs in i nationen ska införas i inskrivningsmatrikeln.

4 § Vid utträde ur nationen återbetalas ej erlagd terminsavgift om inte styrelsen beslutar annorlunda.

5 kap. Om landsmännens indelning
1 § Landsmännen indelas i seniorer, juniorer och recentiorer.

2 § Recentior blir den som skrivs in i nationen. Recentior blir junior terminen efter inskrivning.

3 § Val av seniorer sker på landskap. Valbar till senior är varje junior, som studerat vid universitet eller högskola under minst sex terminer och varit medlem av nationen i minst fyra terminer samt fullgjort sina skyldigheter mot nationen. Vid valet ska fästas avseende vid förtjänster inom nationen eller framstående förmåga i högre akademiska studier. Vald till senior blir den som erhåller minst hälften av avgivna och godkända röster.
Kuratorerna blir seniorer vid tillträdet. En fullgjord termin som heltidsarvoderad ämbetsman räknas junioren tillgodo som studietermin då valbarheten avgörs.

6 kap. Om landsmännens rättigheter och skyldigheter
1 § Landsman äger rätt att begagna nationens lokaler samt nationens bibliotek, tidskrifter, tidningar och övriga för gemensamt bruk avsedda tillhörigheter. Landsman äger rätt att delta i nationens tillställningar samt söka nationens stipendier, allt i den utsträckning och på de villkor som gäller i varje särskilt fall.

2 § Landsman äger rätt att ta del av protokoll över nationens, dess nämnders och styrelsens sammanträden. Landsman äger också rätt att ta del av nationens räkenskaper och övriga handlingar. Denna rätt gäller dock endast då ett utlämnande inte skulle medföra kränkning av annan landsmans privatliv.

3 § Landsman äger rätt att vid landskap delta i överläggningar och beslut samt att väcka förslag rörande nationens angelägenheter.

4 § 1. Landsman ska till nationen varje termin erlägga en på landskap fastställd terminsavgift inom den tid som fastställts av styrelsen. Terminsavgiften får uppgå till högst en procent av under innevarande termin gällande prisbasbelopp. Den som inte erlagt avgiften i tid förlorar sitt medlemskap i nationen fram till dess att avgiften erlagts.
2. Landsman som under tio terminer varit inskriven vid nationen och fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot densamma ska vid fortsatt medlemskap erlägga en på landskap fastställd reducerad terminsavgift.
3. Kuratorerna, skattmästarna och klubbverket är befriade från terminsavgift.
4. Landsman som erlagt avgift för ständigt medlemskap är befriad från terminsavgift om han eller hon ej bedriver heltidsstudier i Uppsala. Avgift för ständigt medlemskap fastställs på landskap.

5 § Landsman som ej inom föreskriven tid betalat sina skulder till nationen förlorar:
sin rösträtt och valbarhet,
sin rätt att vid landskap väcka förslag,
sin behörighet att delta i revisionsarbeten,
sin plats i nationens styrelse, nämnder och kommittéer,
sin rätt till lån ur nationens kassor och bibliotek,
sin rätt att söka och uppbära stipendier och
sin rätt att delta i nationens tillställningar.
Andre kurator ska inför varje landskap sammanställa en lista över de landsmän som ej erlagt sina skulder till nationen. Andre kurator ska anslå listan på nationens anslagstavla i samband med att landsskapskallelsen anslås. När landsmans skulder reglerats återvinner han eller hon sina rättigheter.

6 § Landsman som ger anledning till allvarligare anmärkning mot sitt uppförande kan i maximalt tre månader få sina rättigheter inskränkta av styrelsen, dock ej i större utsträckning än enligt 5 §. Styrelsens beslut fattas efter samråd med inspektor.

7 § Landsman har i övrigt att följa nationens regelverk och beslut samt de ordningsföreskrifter som nationens ämbetsmän och organ meddelar inom området för respektive förvaltning.

8 § Landsman äger rätt att väcka besvär hos besvärsnämnden.

7 kap. Om nationens ämbetsmän
1 § Nationens ämbetsmän är förste kurator, andre kurator, tredje kurator, skattmästarna, stipendiesekreterarna, nationskaplanen, revisorerna, granskningsmännen, personlige rådgivaren, juridiske rådgivaren, landskapsordförande samt ledamöterna och suppleanter i nationens styrelse, kommittéer och nämnder.
Vid nationen ska finnas ett klubbverk, en tidningsredaktion och en biblioteks- och kulturarvsnämnd vilkas medlemmar är ämbetsmän.
Nationens ämbetsmän väljs enligt 8 kap. Ämbetsmännen väljs för ett år om ej annat stadgas eller regleras i de reglementariska föreskrifterna.
Ytterligare ämbetsmän kan föreskrivas i de reglementariska föreskrifterna.

2 § Styrelsen och dess ledamöter, revisionsnämnden och besvärsnämnden är i sin ämbetsutövning underställda landskapet. Förste kurator, andre kurator och skattmästarna är dock i sin ämbetsutövning underställda styrelsen. Övriga ämbetsmän är i sin ämbetsutövning underställda förste kurator.

3 § Förste och tredje kurator tillträder den 1 januari.
Andre kurator tillträder den 1 juli.
Ämbetsmän valda vid höstens respektive vårens första landskap tillträder omedelbart efter valet och övriga ämbetsmän tillträder sina ämbeten vid terminsskifte, om inte annat stadgas.

4 § Kuratorer och heltidsämbetsmän erhåller arvoden, vilka fastställs på landskap. Skattmästare och revisorer erhåller arvoden, vilka fastställs av styrelsen. Övriga arvoden till ämbetsmän fastställs av styrelsen.

5 § Förste kurators huvudsakliga åligganden är:
att representera nationen och föra dess talan,
att själv eller genom ombud ombesörja den löpande kontakten med myndigheter,
att tillse att nationens stadgar, reglementariska föreskrifter, policydokument, arbetsordningar och laga beslut efterlevs,
att leda alla förhandlingar inom nationen där ej styrelsen bestämmer annorlunda eller annat stadgas,
att leda, fördela och, i den utsträckning det är möjligt, tillse att ämbetsmännen fullgör de åligganden som följer av deras respektive ämbeten,
att lämna information om och redogöra för fullgörandet av sina åligganden, på det sätt som styrelsen begär och
att i samråd med proinspektor leda nationens alumniverksamhet.

6 § Andre kurators huvudsakliga åligganden är:
att sköta den löpande hanteringen av nationskassan,
att ha uppsikt över och vård om nationens lokaler och lösa egendom där ej annorlunda stadgas,
att lämna information om och redogöra för fullgörandet av sina åligganden, på det sätt som styrelsen begär.

7 § Ämbetsmans åligganden utöver vad som är upptaget i stadgarna återfinns i nationens reglementariska föreskrifter, policydokument och arbetsordningar.

8 § Är förste kurator eller andre kurator förhindrad att utöva sitt ämbete under mer än tre men mindre än tio dagar ska han eller hon utse lämplig landsman att sköta ämbetet. Är förste kurator eller andre kurator förhindrad att utöva sitt ämbete i mer än tio dagar ska han eller hon anmäla detta till styrelseordföranden som ska vidta nödvändiga åtgärder.
Är skattmästare förhindrad att utöva sitt ämbete i mer än två veckor men mindre än en månad ska han eller hon anmäla detta till styrelseordföranden som ska vidta nödvändiga åtgärder. Är skattmästare förhindrad att utöva sitt ämbete under mer än en månad ska han eller hon anmäla detta till styrelsen som ska utse lämplig ersättare.
Är annan ämbetsman förhindrad att utöva sitt ämbete ska han eller hon anmäla detta till förste kurator, som ska vidta nödvändiga åtgärder.
Förste kurator äger rätt att överlåta sina uppgifter till annan landsman vid särskilda tillfällen.

9 § Styrelsen, i samråd med inspektor, äger rätt att entlediga ämbetsman som på ett grovt sätt åsidosatt sina åtaganden gentemot nationen. Om ämbetsman uppbär arvode upphör denna rätt i och med att ämbetsmannen blir entledigad.

8 kap. Om val
Gemensamma bestämmelser
1 § Nationens ämbetsmän väljs på landskap. Kuratorerna väljs dock enligt 10 §–13 § och skattmästarna enligt 11 kap. 4 § och föreningarnas ordföranden väljs enligt föreningarnas egna stadgar.

2 § Valbar och röstberättigad är varje landsman som fullgjort sina skyldigheter gentemot nationen enligt 6 kap. 4 § och inte förlorat sin rösträtt eller valbarhet enligt 6 kap. 5 § eller 6 §.
Till styrelsen är även nationens hedersledamöter valbara. Revisorer enligt 16 kap. 1 § behöver inte vara medlemmar av nationen. Valbarhet till styrelsen för stiftelsen Uddeholms Aktiebolags stipendiefond regleras i stiftelsens stadgar.

3 § Valsedel innehållande för många namn eller icke föreslaget namn är ogiltig vid sluten omröstning.

4 § Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

5 § Val av inspektor, proinspektor, hedersledamöter, seniorer och av nationen heltidsarvoderade ämbetsmän samt inval i nationen ska alltid ske med sluten omröstning.

6 § Förslag till val av ämbetsmän upprättas av en valnämnd bestående av fem ledamöter, varav en ordförande.
Val av ämbetsmän

7 § Val förrättas i allmänhet med acklamation. Begärs votering ska sådan verkställas genom handuppräckning, såvida inte sluten omröstning begärs. Begärs sluten omröstning ska sådan genomföras med slutna sedlar.
Vid val av ämbetsman blir den vald som erhåller flest avgivna röster. Finns endast en kandidat ska han eller hon ha minst hälften av avgivna röster. Vid lika röstetal avgör lotten.
Kandidat är den som senast tre dagar före landskap anmält kandidatur till förste kurator eller till valnämnden. För sen kandidatur krävs att minst tre fjärdedelar av landskapet godkänner kandidaturen. Vid val av kuratorer, heltidsarvoderade ämbetsmän och stipendiesekreterare får sena kandidaturer ej godkännas.

8 § På vårterminens första ordinarie landskap väljs nationskaplan, personlig rådgivare, juridisk rådgivare, ordförande i besvärsnämnden, två ledamöter av besvärsnämnden och en granskningsman.
På vårterminens andra ordinarie landskap förrättas val av styrelseordförande (vartannat år), ledamöter och suppleanter av styrelsen, seniorer, klubbverk, och en stipendiesekreterare.
På höstterminens första ordinarie landskap förrättas val av två revisorer och en granskningsman.
På höstterminens andra ordinarie landskap förrättas val av landskapsordförande, seniorer, klubbverk, en stipendiesekreterare, ledamöter och suppleanter av stipendienämnden samt ledamöter och suppleanter av styrelsen för stiftelsen Uddeholms Aktiebolags stipendiefond.

9 § Vid vakans sker fyllnadsval på närmast följande landskap.
Val av kuratorer

10 § Val av förste och tredje kurator äger rum samma dag som höstterminens första ordinarie landskap. Val av andre kurator äger rum samma dag som vårterminens första ordinarie landskap. Vallokalen ska hållas öppen minst fyra timmar under valdagen och stängas en halvtimme efter landskapets öppnande.
Kandidatur till kuratorsval skall inlämnas till förste kurator senast klockan 13.00 fyra dagar före valdagen. Kandidaturen skall innehålla kandidatens egenhändiga namnteckning.

11 § Vid kuratorsval är valnämndens uppgifter:
att organisera och leda valet,
att utse och instruera valförrättare,
att fastställa datum, tid och lokal för valförrättningen,
att senast sex dagar före valdagen informera samtliga landsmän om valet,
att senast tre dagar före valdagen offentliggöra kandidaterna,
att senast tre dagar före valdagen anslå en skriftlig presentation av kandidaterna,
att upprätta röstlängd och
att ansvara för rösträkning och meddela landskapets ordförande valresultatet.
Valet skall handhas av två av valnämnden utsedda och instruerade valförrättare. Alla valsedlar ska stoppas i en förseglad låda under översyn av valförrättare.
Ledamot av valnämnden som kandiderar får inte medverka i handläggningen av valet.

12 § Är kandidaterna vid kuratorsval fler än två ska de röstande ges möjlighet att rangordna kandidaterna. Rösterna sammanräknas sedan enligt nedanstående förfarande. Räknandet avbryts när någon kandidat uppnår minst hälften av rösterna eller samtliga rangordningars röster räknats:
1. Första rangordningens röster räknas.
2. Kandidaten som kommit sist vid sammanräkningen av den aktuella rangordningens röster utgår. Nästkommande rangordnings röster på valsedlar med på honom eller henne avgivna röster räknas.
3. Förfarandet under 2. upprepas.
Vid lika röstetal avgör lotten.

13 § Om det inte finns någon kandidat eller om ingen kandidat blir vald ska nytt val hållas inom fjorton dagar. Nytt val skall utlysas senast sex dagar i förväg. Kandidering sker som till ordinarie val. Vallokalen ska hållas öppen minst fyra timmar under valdagen.
Val av övriga heltidsarvoderade ämbetsmän

14 § Kandidatur till heltidsarvoderade ämbeten ska inlämnas till förste kurator senast klockan 13.00 fyra dagar före valdagen. Kandidaturen ska innehålla kandidatens egenhändiga namnteckning.

15 § Vid val av övriga heltidsarvoderade ämbetsmän är valnämndens uppgifter:
att senast tre dagar före valdagen offentliggöra kandidaterna och
att senast tre dagar före valdagen anslå en skriftlig presentation av kandidaterna.
Ledamot av valnämnden som kandiderar får inte medverka i handläggningen av valet.

16 § Är kandidaterna för respektive ämbete fler än två ska de röstande ges möjlighet att rangordna kandidaterna. Rösterna sammanräknas sedanenligt nedanstående förfarande. Räknandet avbryts när någon kandidat uppnår minst hälften av rösterna eller samtliga rangordningars röster räknats:
1. Första rangordningens röster räknas.
2. Kandidaten som kommit sist vid sammanräkningen av den aktuella rangordningens röster utgår. Nästkommande rangordnings röster på valsedlar med på honom eller henne avgivna röster räknas.
3. Förfarandet under 2. upprepas.
Vid lika röstetal avgör lotten.

9 kap. Om landskap
1 § Landskapet leds av landskapsordförande. Landskapet kan välja annan ordförande.

2 § Ordinarie landskap hålls två gånger per termin med minst en månads mellanrum vid tillfällen som fastställs av förste kurator efter samråd med styrelseordföranden och landskapsordföranden.
Senast en vecka före ordinarie landskap ska förste kurator på nationens anslagstavla anslå kallelse jämte preliminär föredragningslista. Samtliga i landet närvarande landsmän, vilka till nationen anmält sin aktuella adress, ska senast sex dagar före landskapet erhålla skriftlig kallelse jämte preliminär föredragningslista.

3 § Extra landskap ska hållas:
1. om inspektor, efter samråd med förste kurator, anser det nödvändigt,
2. om styrelsen anser det nödvändigt,
3. sedan det begärts av minst 50 röstägande landsmän i en skrivelse till nationen eller
4. på begäran av revisorerna eller granskningsmännen med anledning av i 14 kap. 7 § omnämnd granskning.
Senast en vecka före extra landskap ska förste kurator på nationens anslagstavla anslå kallelse jämte preliminär föredragningslista. Samtliga i landet närvarande landsmän, vilka till nationen anmält sin aktuella adress, ska senast sex dagar före landskapet erhålla skriftlig kallelse jämte preliminär föredragningslista samt redogörelse för anledningen till landskapets hållande.
Hålls extra landskap på grund av besvär över beslut på tidigare landskap ska en redogörelse för besväret anslås på nationens anslagstavla senast sex dagar före landskapet.

4 § Vid landskap för nationens sekreterare protokoll. Sedan protokollet uppvisats för inspektor ska dess riktighet bestyrkas av två på landskapet valda justeringsmän. Justering ska vara verkställd senast tre veckor efter landskapet.

5 § På landskap kan beslut fattas endast i sådana ärenden som senast fem dagar före landskapet upptagits på föredragningslistan. Dock kan sen kandidatur enligt 8 kap. 7 § accepteras genom särskilt landskapsbeslut.

6 § Finner landskapets ordförande att framställt yrkande strider mot lagar och författningar eller nationens stadgar eller reglementariska föreskrifter, ska han eller hon vägra att uppta yrkandet till avgörande. Landskapet kan dock, om det anser ordföranden sakna skäl för vägran, genom särskilt beslut uppta yrkandet till avgörande.

7 § Styrelsen kan rekommendera landskapet att skjuta upp beslut till nästkommande landskap. I ärenden som väsentligen kan förändra förutsättningarna för nationens verksamhet eller ekonomi kan en enig beslutsför styrelse bestämma att beslut i ärendet ska skjutas upp till nästa ordinarie landskap. Sådant ärende kan med stöd av denna paragraf endast skjutas upp en gång.

8 § Beslut fattas i alla ärenden, där ej annat stadgas, med acklamation. Begärs votering ska sådan verkställas genom handuppräckning, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal vinner det förslag som ordföranden företräder. Förfarande i valärenden regleras i 8 kap.

9 § Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

10 § Kan föredragningslistans ärenden inte slutbehandlas på fastställd dag, fastställer förste kurator efter samråd med inspektor och ordförande tidpunkt för landskapets fortsättande. Erinran ska ske genom anslag på nationens anslagstavla. Särskild kallelse behöver inte utfärdas.

11 § Varje röstberättigad landsman äger rätt att omedelbart efter fattande av beslut anmäla sin från landskapets beslut avvikande mening och få den antecknad i protokollet.

10 kap. Om nationens fonder, kassor och den ekonomiska verksamheten
1 § Styrelsen är ansvarig för nationens ekonomi.

2 § Styrelsen ska utfärda erforderliga styrande dokument och kräva in löpande rapportering i enlighet med dessa dokument.

3 § För att belåna eller pantsätta nationens lösa egendom till ett värde som överstiger 230 prisbasbelopp krävs att styrelsens beslut godkänns av landskapet.

4 § För att belåna eller pantsätta nationens fasta egendom och byggnader krävs att styrelsens beslut godkänns av landskapet.

5 § Nationens fonder förvaltas av styrelsen. Styrelsen kan instifta och avveckla nationsfonder inom ramen för eget redovisat kapital.

6 § Nationens stipendiefonder är:
– Jonas Wahlströms Minnesfond
– Nils och Maria Stenbecks stipendiefond
– Reinhold och Gertrud Geijers stipendiefond
– Värmlands nations stipendiefonder (”allmänna fonden”)
Vid stipendietillsättning ansvarar nationen endast för de beslut som rör utdelning ur de av nationen förvaltade stipendiefonderna.

7 § Styrelsen ska årligen upprätta ett placeringsreglemente. I detta placeringsreglemente ska regleras hur avkastningen av respektive fond ska beräknas och hur avkastningen ska disponeras. Styrelsen är ansvarig för att placeringsreglementet är upprättat i enlighet med nationens regelverk och för att för reglementet relevanta dokument upprättas.

8 § Såvida ej annorlunda stadgas ska minst en tiondel av respektive stipendiefonds årsavkastning läggas till kapitalet.

9 § Styrelsen får besluta om upprättandet av ytterligare kassor. Det åligger styrelsen att utse en eller flera personer som ansvarar för den löpande hanteringen av dessa.

10 § En skattmästare ska vara ansvarig för den löpande förvaltningen av fonderna och en skattmästare ska vara ansvarig för den löpande förvaltningen av fastigheterna.

11 § Budget för nationens samlade ekonomiska förvaltning under nästkommande räkenskapsår ska fastställas på vårterminens andra ordinarie landskap.

12 § Andre kurator ska till styrelsen överlämna bokslut för nationskassan senast fem veckor före höstterminens andra ordinarie landskap.

13 § Skattmästarna ska till styrelsen överlämna bokslut för styrelsens förvaltning och bokslut för stipendiefondernas förvaltning senast fem veckor före höstterminens andra ordinarie landskap.

14 § Styrelsen ska till revisionsnämnden senast fyra veckor före höstterminens andra landskap överlämna ett av alla ledamöter undertecknat bokslut.

11 kap. Om styrelsen
1 § Styrelsen är ansvarig för nationens verksamhet.

2 § Styrelsens åligganden är:
att med ansvar inför landskapet leda nationens verksamhet,
att förvalta de fonder och kassor som anges i 10 kap.,
att tillse att landskapsbeslut verkställs,
att, då styrelsen anser det nödvändigt, yttra sig angående ärenden som ska behandlas på landskap. Dessa yttranden ska anslås på nationens anslagstavla senast tre dagar före landskap,
att årligen fastställa en verksamhetsplan för sin verksamhet,
att tillse att nationens fastigheter vårdas väl och bibehålls i behörigt skick,
att tillse att nationens lösa egendom vårdas väl,
att tillse att nationens kulturarv vårdas och förvaltas väl,
att tillförordna ämbetsmän om sådana saknas,
att utfärda arbetsordningar för nationens ämbetsmän och att utfärda instruktioner för skattmästarnas arbete,
att inför det andra ordinarie landskapet varje termin besluta om klubbverkets sammansättning nästkommande termin,
att avge utlåtande angående förslag till hedersledamot,
att verka för god kontakt mellan nationen och hembygden och
att vid behov stödja utgivningen av publikationer i nationens skriftserie och av nationens Vårhälsning.

3 § Styrelsen består av styrelseordförande, förste kurator, andre kurator, två skattmästare utsedda enligt 4 § samt åtta övriga ledamöter och fyra suppleanter.
Fyra av ledamöterna ska vara studerande vid Uppsala universitet eller annan högskola under terminen då de väljs. För dessa fyra ledamöter väljs utifrån samma kriterier två rangordnade suppleanter.
Fyra av ledamöterna ska genom studier samt livs- och yrkeserfarenhet ha förvärvat kunskaper som gör dem lämpade för uppgiften. För dessa fyra ledamöter väljs utifrån samma kriterier två rangordnade suppleanter. Minst en av dessa ledamöter ska besitta för nationen relevanta ekonomiska kunskaper och minst en annan av ledamöterna ska besitta för nationen relevanta juridiska kunskaper.

4 § Styrelsen utser efter vårterminens andra ordinarie landskap skattmästare för nästkommande räkenskapsår. Skattmästare får utses utom nationen.  Styrelsen får entlediga skattmästare under pågående mandatperiod. Styrelsen utser vid räkenskapsårets början vice ordförande och sekreterare. Sekreteraren får utses utom styrelsen och får då delta i styrelsens överläggningar men ej i dess beslut. Suppleant får delta i styrelsens överläggningar och, om han eller hon ersätter ordinarie ledamot, i dess beslut.
Inspektor, proinspektor, tredje kurator, senaste förste kurator samt senaste andre kurator äger rätt att delta i styrelsens överläggningar, men ej i dess beslut.

5 § De valda ledamöternas och suppleanternas mandatperiod är ett räkenskapsår. Styrelseordförandes mandatperiod är två räkenskapsår.

6 § Styrelsen får utse arbetsutskott att handha styrelseuppgifter. Styrelsen får delegera åt sådant utskott att med bindande verkan fatta beslut å styrelsens vägnar.

7 § Kallelse till styrelsens sammanträden och preliminär föredragningslista ska vara styrelsens ordförande och ledamöter samt de uppräknade i 4 § andra stycket tillhanda senast sex dagar före sammanträdet. Alla handlingar rörande ärenden som ska behandlas ska vara styrelsens ledamöter tillhanda senast tre dagar före sammanträdet. Om handlingar rörande visst ärende presenteras först vid sammanträdet, ska det ärendet tas upp endast om styrelsen särskilt beslutar därom.

8 § För att styrelsen ska vara beslutsför krävs närvaro av minst sju ledamöter.

9 § Beslut fattas med enkel majoritet där ej annat stadgas. Beslut fattas genom acklamation. Begärs votering ska sådan verkställas genom handuppräckning, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal vinner det förslag som ordföranden företräder.
Beslut i arbetsutskott fattas med enkel majoritet.

10 § Sekreteraren för protokoll över styrelsens sammanträden. Protokollens riktighet bestyrks genom ordförandens och en på sammanträdet vald justeringsmans underskrifter. Protokollet ska vara justerat och tillgängligt för landsmännen senast två veckor efter sammanträdet.

12 kap. Om stipendienämnden
1 § Stipendienämnden är det organ inom nationen som hanterar de nationsförvaltade stipendierna.

2 § Stipendienämnden består av förste kurator, andre kurator, stipendiesekreterarna samt en ledamot per fakultet vid Uppsala universitet, med personliga suppleanter.

3 § Stipendienämndens uppgifter är:
att, där inte stipendieförfattningarna föreskriver annat, utse innehavare av de stipendier som nationen äger utdela,
att, där inte stipendieförfattningarna föreskriver annat, upprätta förslag till innehavare av stipendier, vid vilkas utdelande nationen ska avge yttrande och
att avge utlåtande innan landskapet fattar beslut angående förslag till ändring i eller tolkning av gällande reglemente eller till nytt reglemente rörande stipendier, med vilka nämnden har att ta befattning.
Vad gäller stipendier upprättade före 1 juli 1971, ska nämnden särskilt iaktta att dessa stipendier ska, intill dess regeringen eller donatorer beslutar annorlunda, utdelas endast till studerande vid Uppsala universitet.
Vad gäller stipendier upprättade före 1 januari 1995, ska nämnden med begreppet kuratorer förstå förste kurator och andre kurator.

4 § Förste kurator är ordförande i nämnden och andre kurator vice ordförande. Den ena stipendiesekreteraren är föredragande och den andra för protokoll över nämndens sammanträden. Protokollets riktighet ska, sedan det undertecknats av inspektor, bestyrkas genom ordförandens och ytterligare två vid sammanträdet valda justeringsmäns underskrifter.

5 § Nämnden är beslutsför när minst nio röstägande ledamöter är närvarande. För att beslut ska kunna fattas måste minst åtta ledamöter vara om beslutet ense.

6 § En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, eller någon annan närstående. Ledamot får ej heller delta i handläggningen av ett ärende där ledamoten har ett väsentligt ekonomiskt intresse.

7 § Skulle vid något ärendes behandling så många av nämndens ledamöter vara frånvarande att nämnden ej är beslutsför, får inspektor utse erforderligt antal landsmän att biträda vid handläggandet av detta ärende. Detsamma gäller då stipendiesekreterare är frånvarande.

8 § Beslut fattas genom acklamation. Begärs votering ska sådan verkställas genom handuppräckning, såvida inte sluten omröstning begärs.

9 § Stipendiesekreterarna har tillsammans en röst. Suppleant får delta i nämndens överläggningar och, om han eller hon ersätter ordinarie ledamot, i dess beslut.

10 § Kallelse jämte föredragningslista ska vara nämndens ledamöter tillhanda senast sex dagar före nämndens sammanträde.

11 § Ledamot och suppleant får inte utom nämnden yppa sådant som framkommit under handläggningen av stipendieärenden eller vad som förekommit vid nämndens sammanträden, annat än vad som kan utläsas ur nämndens protokoll.

13 kap. Om besvärsnämnden och besvär
1 § Anser landsman att beslut eller åtgärd, som fattats eller vidtagits av någon av nationens ämbetsmän eller något av dess organ, kränker hans eller hennes enskilda rätt eller strider mot nationens regelverk eller annan inom nationen gällande författning, äger han eller hon rätt anföra besvär hos besvärsnämnden. Besvär kan inte anföras över stipendieärende. Besvär ska anföras inom fyra veckor efter det att beslutet fattades eller åtgärden vidtogs. Besvär angående kuratorsval ska anföras inom en vecka efter valet.
Besvär får anföras senare om ny information av vikt framkommit eller om synnerliga skäl föreligger. Besvärsnämnden avgör vilken information som är av vikt och vad som utgör synnerliga skäl.

2 § Finner besvärsnämnden att det vid kuratorsval förekommit fel, som kan ha inverkat på valets utgång, ska besvärsnämnden besluta huruvida omval ska hållas. Beslutas omval ska det hållas en vecka efter besvärsnämndens beslut i frågan. Vid omval får ingen ny kandidatnominering ske.

3 § Besvärsnämnden består av tre ledamöter varav en ordförande. Besvärsnämnden väljer inom sig en protokollförare. Ledamot i nämnden får ej inneha annat uppdrag vid nationen.
För beslutsförhet fordras närvaro av hela besvärsnämnden. För att besvär ska bifallas krävs en enig besvärsnämnd.

4 § Kallelse och föredragningslista ska vara besvärsnämndens ledamöter tillhanda senast sex dagar före sammanträdet.

5 § Det åligger besvärsnämnden att, då besvär anförs, underrätta förste kurator samt inhämta yttrande från det organ eller den ämbetsman vars beslut eller åtgärd besvären avser.
Nationens organ och ämbetsmän är skyldiga att bistå besvärsnämnden med den hjälp som erfordras för dess arbete.

6 § Besvärsnämnden ska skriftligen meddela berörda parter och förste kurator beslut över besvär. Beslutet ska innehålla att besvärsnämnden ogillar besvären eller att vederbörande organ eller ämbetsman åläggs att ompröva det ärende besvären avser.

7 § Då organ eller ämbetsman, efter att av besvärsnämnden nämnden ålagts ompröva ärende, efter omprövning inte valt att ändra det beslut som besvären avser, kan besvärsnämnden underställa ärendet landskapets prövning.

8 § Besvärsnämnden äger rätt att tills vidare förbjuda verkställighet av överklagat beslut eller åtgärd.

9 § Besvärsnämndens beslut kan ej överklagas hos annan instans inom nationen.

14 kap. Om revisionsnämnden och revision
1 § Revisionsnämnden är det organ inom nationen som reviderar och granskar nationens och till nationen knutna fonders och stiftelsers verksamhet.

2 § Revisionsnämnden består av två revisorer och två granskningsmän.

3 § Revisorerna ska årligen granska styrelsens, Reinhold och Gertrud Geijers stipendiefonds, Nils och Maria Stenbecks stipendiefonds, Jonas Wahlströms minnesfonds och övriga nationen anförtrodda stipendiefonders ekonomiska verksamhet. Dessa revisorer ska även granska stiftelsen Värmlands nations studenthems förvaltningsutskotts och stiftelsen Värmlands nations nya studenthems direktions verksamhet.

4 § Granskningsmännen ska årligen granska styrelsens icke ekonomiska verksamhet.

5 § Revisorer för stiftelsen Uddeholms Aktiebolags stipendiefond utses enligt stiftelsens stadgar.

6 § Före vårterminens andra ordinarie landskap förrättas revision av styrelsens för stiftelsen Uddeholms Aktiebolags stipendiefond verksamhet.
Före höstterminens andra ordinarie landskap förrättas revision av styrelsens, Reinhold och Gertrud Geijers stipendiefonds, Nils och Maria Stenbecks stipendiefonds, Jonas Wahlströms minnesfonds och övriga styrelsenanförtrodda stipendiefonders verksamhet samt av stiftelsen Värmlands nations studenthems förvaltningsutskotts och stiftelsen Värmlands nations nya studenthems direktions verksamhet.

7 § Revisionsnämnden har rätt att granska ämbetsmans eller organs förvaltning närhelst nämnden finner det nödvändigt.

8 § Revisionsnämnden ska avge berättelse över varje verkställd revision att föredras på landskap. Revisionsberättelsen över styrelsen ska omfatta både revisorernas och granskningsmännens granskning. Revisionsberättelsen ska anslås på nationens anslagstavla senast fem dagar före landskapet.

15 kap. Om nationens regelverk
1 § Nationens regelverk utgörs av stadgar, reglementariska föreskrifter, policydokument samt arbetsordningar.

2 § För ändring av eller tillägg till nationens stadgar krävs likalydande beslut på två landskap, där det andra ska vara ordinarie landskap.

3 § Förslag till ändring av eller tillägg till nationens stadgar ska vara skriftligen avfattat. Förslag, som ej avslås på samma landskap som det väckts, ska anslås på nationens anslagstavla senast en vecka före det landskap på vilket det ska upptas till slutgiltigt avgörande.

4 § För ändring av eller tillägg till nationens reglementariska föreskrifter eller policydokument krävs beslut på ett ordinarie landskap.

5 § Förslag till ändring av eller tillägg till nationens reglementariska föreskrifter eller policydokument ska vara skriftligen avfattat.

6 § Arbetsordningar utfärdas av styrelsen i enlighet med nationens övriga regelverk.

16 kap. Övergångsbestämmelser
1 § Förvaltningsnämnden har från och med 1 juli 2012 upphört och dess uppgifter har övertagits av styrelsen.

2 § Nationsrådet har från och med 1 juli 2012 upphört och dess uppgifter har övertagits av styrelsen där ej annorlunda stadgas.

3 § Revisioner av ämbetsmän som enligt nationens stadgar och reglementariska föreskrifter antagna på landskap den 23 november 1997 ska läggas fram på landskap under höstterminen 2012 ska behandlas enligt det regelverket.

4 § Val till ämbeten som tillkommer i och med att stadgarna och reglementariska föreskrifterna antagna på landskap den 12 mars 2012 träder i kraft ska genomföras på vårterminens andra landskap 2012.

5 § Inspektors och proinspektors mandatperioder enligt stadgarna antagna på landskap den 12 mars 2012 löper från 1 juli 2012.

6 § Inspektor som valts enligt nationens stadgar antagna på landskap den 23 november 1997 får behålla sitt uppdrag som nationens inspektor under den första mandatperioden sedan stadgarna antagna på landskap den 12 mars 2012 trätt i kraft utan att något ytterligare val krävs.

What is "stadgar"?

Most frequent questions and answers

Stadgar are the nations bylaws. They are passed by the members of the nation.

Adding or changing bylaws of this level requires that it passes two Landskap.