FAQ

Här hittar du de vanligaste frågorna, med svar, gällande stipendier. Har du ytterligare frågor som du inte får svar på här? Kontakta stipsek@varmlandsnation.se.

 • Vilka stipendier kan jag söka?
  Flera gånger per termin utlyser nationen stipendier. De utlysta stipendierna är de som är lediga att söka. Anslag om vilka stipendier som är utlysta finns på nationens hemsida, i nationshusen och på anslagstavlorna i nationens bostäder. Där anges alltid en sista ansökningsdag (observera klockslaget!).

  Vad som krävs för varje stipendium ser du på dess statut som du kan hitta på hemsidan.
 • Hur ofta lyser nationen ut stipendier?
  Detta kan variera. Men oftast så har nationen två utlysningsperioder av nationsstipendier, två utlysningar för resestipendier samt en för forskarstipendier varje termin. Det gäller alltså att hålla koll på hemsida och nationens anslagstavlor för att veta var som sker kring stipendierna.
 • Lyser nationen ut forskarstipendier varje termin?
  Nej, detta sker inte varje termin.
 • Vad menas med statut?
  Varje stipendium har ett statut, vilket är en beskrivning på vad som specifikt krävs för att få stipendiet. Gemensamt för alla nationens stipendier är att du skall vara heltidsstuderande och medlem i Värmlands nation. Sedan kan det tillkomma mer eller mindre specificerade krav i stipendiernas olika statut.

  Vissa har krav på släktskap eller härkomst. Det finns också de statut som innehåller egenskaper,
  tro eller att du studerar ett visst ämne. Villkoren är ofta bestämda av en sedan länge avliden person som testamenterat pengar till ett stipendium som förvaltas av nationen. Det är viktigt att du vid ansökan av stipendier visar intyg på de egenskaper du besitter som stämmer in på stipendiernas statut.
 • Hur söker jag stipendier?
  Du kontrollerar vilka stipendier som är utlysta och som alltså går att söka just nu.

  Sedan ser du vad de stipendierna har för statut och ser på så sätt vilka du är behörig att söka.
  Kontakta stipendiesekreterarna via e-post när du är osäker. Ansökningsblankett finns både på nationens hemsida och att hämta på nationens expedition. Blanketten fylls i och du ser till att alla bilagor som krävs är medskickade. Bilagor som alltid ska vara med är studieintyg och registreringsintyg.
  Andra bilagor som brukar kunna krävas är bevis på härkomst, släktskap, medborgarskap m.m.
  Kom ihåg att alla intyg som är kopior måste vidimeras av 2 personer. Viktigt är också att lämna in ansökan innan sista ansökningsklockslag i den svarta brevlådan i Söderbomska huset.
 • Vem får stipendier?
  Alla möjliga olika personer som stämmer in på statuten på de stipendier som ledigförklaras genom utlysning. De har gemensamt att de är studenter och medlemmar i Värmlands nation.

  Ett är i alla fall säkert; de som inte söker får definitivt inte några stipendier.
 • Är det svårt att få stipendier?
  Det kan vara mycket lättare att få stipendier du tror. Stämmer du bäst in på statut för ett stipendium, så får du det. Allt beror på hur många kvalificerade studenter som söker när just du söker.

  Det har flera gånger hänt att nationen inte kunnat dela ut alla utlysta stipendier, för att för få kvalificerade sökanden har funnits. Det händer ofta att folk glömmer att t. ex. vidimera kopior, skicka med de intyg som krävs eller skriva under sin ansökan.
 • Varifrån kommer stipendiepengarna?
  Pengarna är ofta testamenterade eller kommer från en donation. De har placerats i en fond med stipendiets namn och fonden har sedan dess förvaltats av nationen. Vid stipendieutdelningar används avkastningen från fonden till ett eller flera stipendier.
 • Vad är skillnaden på universitetets och nationens stipendier?
  Skillnaden är i grunden vem som förvaltar pengarna. Både de universitetsförvaltade och de nationsförvaltade stipendierna tillsätts av nationens stipendienämnd i de fall stipendierna utdelas till medlem av Värmlands nation. Vissa universitetsförvaltade stipendier tillsätts dock av annan person, men då efter förslag av nationens stipendienämnd. Information om de universitetsförvaltade stipendierna finns hos universitetet, besök www.uu.se/stipendier (www.uu.se/scholarship in english) för mer information!. Information om de nationsförvaltade stipendierna finns hos nationen och blanketten både hämtas och lämnas på nationen.
 • Hur tillsätts stipendierna?
  Efter att ansökningstiden gått ut sammanställer nationens stipendiesekreterare informationen och skickar ut den till ledamöterna i stipendienämnden. Stipendienämnden består av en ledamot och en suppleant för varje fakultet på universitetet. Ledamot tillsammans med suppleant detaljgranskar de ansökningar som kommer från studerande på deras fakultet. Sedan hålls ett stipendienämndsmöte där stipendierna gås igenom ett efter ett och diskussioner förs kring vilka som är de bästa kandidaterna för att tilldelas stipendierna.

  Vem/vilka som får ett stipendium bestäms genom omröstning.
 • Vilka får se uppgifterna i min ansökan?
  Nationens stipendiesekreterare och de två representanterna för din fakultet. På stipendienämndsmötet är ansökningarna anonymiserade och varje sökande tilldelas ett nummer, varför ingen kan koppla de uppgifter som diskuteras till ditt namn. Efter mötet avkodar stipendiesekreterarna numren.

  Alla på mötet har tystnadsplikt i allt utom det som kan utläsas av protokollet, dvs allt utom vem som tilldelades vilket stipendium. Det går inte att läsa ur protokollet hur nämndens diskussioner har framskridit.
 • Jag är ingen toppstudent, kan jag få stipendier ändå?
  Ja. Du måste dock studera på heltid den terminen du söker stipendier.
 • Jag har massa pengar, är det någon idé att söka stipendier?
  Ja. Vissa stipendier kräver dock att studenten har ett behov, vilket är menat som en ekonomisk term. De sökandes ekonomiska förutsättningar granskas och jämförs dock för att se vem av de sökande som har störst behov
 • När får jag veta om jag fått ett stipendium?
  Efter stipendienämndsmötet skriver stipendieseketerarna protokoll och ser vilka som tilldelats de olika stipendierna. Sedan skickas gratulationsbrev ut till de som fått stipendier och av dem får de som har angett sina kontouppgifter pengarna strax efter brevet kommit. De som inte har uppgett sina kontouppgifter kontaktas. Då tar det längre tid att få beloppet utbetalt.
 • Kontaktar ni även de som inte tilldelas stipendier?
  Nej. Får du inget gratulationsbrev och inga pengar in på kontot har du med all säkerhet inte tilldelats något stipendium just den gången. Om du för säkerhets skull vill kontrollera att du verkligen inte tilldelats något kan du kontakta nationens stipendiesekreterare eller komma förbi nationen vid mottagningstid för att läsa stipendienämndsprotokollet.
 • Får jag stipendiet som en klumpsumma eller i flera utbetalningar?
  Vissa stipendier är ett engångsbelopp, vilket betyder att pengarna som delas ut kommer i en klumpsumma. Andra stipendier löper över flera terminer och då betalas summan ut i en klumpsumma en gång per termin i det antalet år som stipendiet gäller. I utlysningarna anges om det är ett stipendium som sträcker sig över flera år, t ex ”Uddeholms mindre, 10 000 kr/termin, tre år”. Detta innebär att du får 10 000 kr direkt efter att det tillsatts och sedan fortsätter att få lika mycket i 5 terminer till. Observera att du då måste bevaka stipendiet i början av varje termin för att behålla det.
 • Kontrollerar ni vad jag gör med pengarna?
  Nej. När det däremot gäller resestipendier så uppskattas det om du lämnar in kvitton/biljetter och en reseberättelse efter resan som sammanfattar vad du upplevt.
 • Måste jag skatta på ett stipendium?
  Nej.
 • Kan man få hur många stipendier som helst?
  Både ja och nej. Det finns ett stipendietak som innebär att du inte samma år kan tilldelas flera stipendier som tillsammans överskrider en vissa summa. Taket ändras regelbundet och bestäms av Uppsala universitets stipendiekansli. Det påverkar inte i de fall ett och samma stipendium är på ett belopp högre än taket.
 • Fortsätter utbetalningarna automatiskt när jag fått ett stipendium som sträcker sig över fler terminer?
  Nej. I början av varje termin skall ett stipendium som sträcker sig över flera terminer bevakas. Information om bevakning finns på nationens hemsida, i nationshusen och på anslagstavlorna i nationens bostäder i början av varje termin. Du skall fylla i en bevakningsblankett och bifoga kvitto på betald nationsavgift, intyg på att du är registerad för heltidsstudier den aktuella terminen samt intyg på att du tagit dina poäng de senaste två terminerna. Dessa intyg brukar gå att ladda ner från studentportalen.

  Kvitto på betald nationsavgift kan du hämta ut hos 1Q. Ett annat sätt som går bra är att kopiera sitt aktuella nationskort och be två personer att vidimera kopian. Du kan alltid be stipendiesekreterarna titta igenom din bevakningsansökan för att se att allt är med.
 • När inträffar bevakningsperioden?
  Denna börjar oftast någon vecka innan terminen startat och fortsätter cirka 3 veckor in på terminen.
 • Kan jag bevaka mitt stipendium elektroniskt eller på distans?
  Nej. Anledningen till detta är att vi behöver din underskrift på att de uppgifter du har lämnat är riktiga. Om du befinner dig utomlands, så kan du skicka din bevakningsansökan via post. Det är då fördelaktigt om du hör av dig och meddelar att ett brev är på väg. Då vet stipendiesekretararna att du tänker bevaka ditt stipendium och att de ska hålla extra koll på brevlådan. Det viktiga är att poststämpeln anger ett datum innan sista inlämningsdatum och därav behöver inte ditt brev vara framme innan dess.
 • Kan jag pausa utbetalningar av ett stipendium som sträcker sig över flera terminer?
  I vissa fall kan du frysa ett stipendium, vilket betyder att du under en termin i taget ”pausar” utbetalningarna. För att frysa ett stipendium krävs giltigt skäl. Giltiga skäl är att du är sjukskriven, föräldraledig eller heltidsarvoderad ämbetsman på nationen eller har heltidsuppdrag vid kår eller kuratorskonventet. I dessa fall studerar du inte och kan således inte inneha stipendiet. Kraven är högt ställda. Du kan således inte frysa ett stipendium för att du tar ett ”vanligt” studieuppehåll i dina studier. I de fallen går stipendiet förlorat och du får söka nya stipendier när du fortsätter studera igen. När du lämnar in önskan om att få ditt stipendium fryst, så styrk giltig anledning med intyg.
 • Vad kan jag göra för att öka mina chanser att få stipendier?
  Det är olika för olika stipendier. De stipendier som nämner orden flit och/eller framsteg i studier fokuserar på att du tar dina högskolepoäng du ska ta och att du har höga betyg men det kan också väga in t ex att du läser kurser på en högre nivå eller att du publicerat artiklar eller liknande. Vissa stipendier ges till studenter som engagerat sig vid sidan om studierna, andra till studenter som kan visa att de är välförtjänta på andra sätt. Tumregeln för att öka dina chanser är att ta dina poäng och att alltid skicka med en förklaring till varför just du är förtjänt av ett stipendium. Tänk: ”Om det står mellan mig och en precis likvärdig kandidat, vad kan jag skriva i min ansökan och vilka intyg kan jag bifoga med min ansökan som gör att de väljer mig?”.
 • Vad menas med studieintyg?
  Det är ett intyg som visar dina studieresultat, d.v.s där dina tagna högskolepoäng med betyg finns registrerade. Detta kan laddas hem från studentportalen.
 • Vad menas med registeringsintyg?
  Det är ett intyg som visar att du är registrerad för studier den aktuella terminen. Även detta intyg kan laddas hem från studentportalen.
 • Vad menas med vidimering och vad skall vidimeras?
  Vidimering betyder att två personer (ej släkt eller sambo) intygar att kopior av originalhandlingar är korrekta. Detta görs genom att de skriver namnteckning, namnförtydligande, telefonnummer och datum på varje kopia. Vidimering får ej ske i svart bläck. Alla kopior skall vidimeras. Du behöver ej vidimera utdrag från skatteverket och intyg från studentportalen om de har en kontrollkod. Obs! Kolla hur länge intyget är giltigt.
 • Kan jag söka och motta resestipendier flera gånger?
  Ja, det är möjligt.
 • Jag betalade medlems/nationsavgiften via internet, hur ska jag göra för att få ett kvitto på att den är betald?
  Kvitto på betald avgift kan hämtas hos 1Q på hens mottagningstider. Alternativt kan du kopiera ditt nationskort som gäller för den aktuella terminen och be två personer vidimera kopian och då gäller den som ett kvitto.