Nationens stipendier

Här följer en lista över villkoren för de nationsförvaltade stipendierna. Viktigt att veta är att du endast kan söka stipendier under utlysningsperiod. Om det finns en utlysning kan du se detta på förstasidan under ”Aktuellt

För att ta reda på vad som gäller för ett universitetsförvaltat stipendium, se universitetets Stipendiehandbok (som finns att köpa på studerandeexpeditionen).

Notera att vid eventuella skillnader mellan denna text och texter i utlysningar och originalhandlingar är det originalhandlingar och utlysningar som har företräde, i nämnd ordning

 • Jean-Louis Calais' stipendium
  Till utländsk student vid Uppsala universitet tillhörande Värmlands nation. Vid tillsättandet skall stort avseende fästas vid om sökanden engagerat sig i eller visat intresse för nationen och dess verksamhet. Engångsbelopp.
 • Doktor Herman Dahlins stipendium
  Till förtjänt och behövande studerande av Värmlands nation i Uppsala, som ägnar sig åt medicinska eller eventuellt naturvetenskapliga studier. Ett år.
 • Eric Dahlströms stipendium
  Till sådan studerande, som är behövande och gjort sig känd för flit, ordentlighet och ett hedrande uppförande; med företräde i första rummet för medlem av donators släkt och i andra rummet för studerande från Filipstad med nyssnämnda egenskaper. Tre år. Släktskap eller härkomst måste styrkas.
 • Richard Edgrens stipendium
  Som hyresbidrag för ett rum i nationens studenthem till studerande av Värmlands nation med god studiebegåvning och i behövande omständigheter. Tre år. Hyreskontrakt hos Värmlands nations studenthem krävs.
 • Reinhold och Gertrud Geijers stipendium
  Till en behövande medlem av nationen, som är född inom Värmland eller tillhör eller härstammar från släkten Geijer. Ett år. Födelseort eller släktskap måste styrkas.
 • Hembygdsgåvan
  Till behövande studerande, vilka tillhöra Värmlands nation och genom ådagalagd flit och framgång i studierna gjort sig därav förtjänta. Tre år.
 • Hjalmar Holmquists hemresebidrag
  Till någon skötsam och obemedlad nationsmedlem, bosatt i Värmland eller Dalsland, för att underlätta hemresan över julferierna. Engångsbelopp.
 • Axel R. Janssons stipendium
  Till studerande, som är född i Dalsland eller därstädes har sin hemvist. Tre år.Personbevis som utvisar födelse- eller hemort krävs.
 • Stipendienämndens jubelfeststipendium
  Till landsman, som visat intresse för nationen, haft framgång i studier eller på annat sätt gjort sig av sådan utmärkelse förtjänt. Engångsbelopp. Utan ansökan.
 • Professor Adolf Kjellbergs minne
  Som stipendier till studerande, tillhörande Värmlands nation vid universitetet, vilka gjort sig därav förtjänta, dock med företrädesrätt för manliga medicine studerande. Utdelas årligen på höstterminen. Må endast om särskilda skäl därtill föranleda tilldelas sökande, som under sammanlagt tre år varit innehavare därav. Engångsbelopp.
 • Lignellska stipendiet
  Till medlem av Värmlands nation i Uppsala som genom flit och vackra framsteg i humanistiska studier gjort sig därav förtjänt. Tre år.
 • Gustaf Lizells stipendium
  Till en studerande av Värmlands nation, som genom flit och hedrande vandel gjort sig av sådan uppmuntran förtjänt och som därav är i behov. Student med hemort i Dalsland äger företräde till stipendiet. Tre år. Hemort måste styrkas.
 • Paul Mohns minne
  Till beredande av nytta och nöje åt en eller flera utländska studenter. Vid lika meriter föredrages utomeuropeisk student eller studentska. Engångsbelopp.Utan ansökan.
  Teodor Neranders stipendium
 • Teodor Neranders stipendium
  Till välartad och behövande studerande av Värmlands nation, som avlagt studentexamen vid Karlstads läroverk, med företräde för man. Engångsbelopp.Avgångsbetyg från gymnasieskola i Karlstad krävs.
 • Oktoberstipendiet
  Till manlig (ej kvinnlig) studerande vid Värmlands nation vid Uppsala universitet, som har levande eller döda språk som huvudföremål för sina studier. Fyra år.
 • Ribbing-Svartengrenska stipendiet
  Till sådan studerande, som är behövande och som gjort sig känd för flit i studier och ett hedrande uppförande. Tre år.
 • Nils och Maria Stenbecks stipendium
  Till studerande, vilken är i behov av bidrag till sin utbildning och gjort sig känd för flit och en hedrande vandel samt helst jämväl studiebegåvning. Skulle vid Uppsala universitet studier bedrivas av barnbarn eller barnbarnsbarn till Nils och Maria Stenbeck eller av avkomling till dem i fjärmare led, som bär namnet Stenbeck, äger han framför annan rätt till stipendiet, dock endast så länge han för en hedrande vandel och icke vansköter sina studier. Skulle flera till stipendiet berättigade avkomlingar till Nils och Maria Stenbeck anmäla sig som sökande, skall vid bestämmandet av företrädet dem emellan hänsyn tagas till ovan för stipendiets utdelande till oskylda angivna grunder. Tre år. Släktskap måste styrkas.
 • Helge Storcks minne
  Till dalsländsk student av Värmlands nation med väl dokumenterad studiebegåvning, dock ej till student vars ekonomi är sådan att behov av stipendium ej föreligger. Med dalsländsk student förstås sådan person, som har eller har haft hemort i Dalsland. Ett år. Personbevis som utvisar hemort krävs.
 • Aagot och Christian Storjohanns stipendium
  Till flitig och behövande studerande, vilken visat intresse för nationen och som är i nationen inskriven samt för terminen närvarande. Engångsbelopp.
 • Justitierådet Emil Sundbergs stipendium för sanningens främjande inom samfundslivet
  Till en manlig eller kvinnlig studerande eller förutvarande, vid universitetet fortfarande knuten, studerande av Värmlands nation, som på ett eller annat sätt framgångsrikt bidragit till vår statsreligions renande från vidskepligt påhäng. Vid tillfälle då person med sådan kvalifikation ej finnes, må beloppet antingen innehållas eller stipendiet tilldelas en i nationen inskriven studerande, ung eller gammal, som visat prov på sanningssökande och karaktärsfasthet, vidsynthet, självständigt tänkande och oförskräckthet att uttala sin övertygelse.
 • J. Tranbergs stipendium
  Till en vid Uppsala universitet studerande av Värmlands nation, född inom Värmland eller Dalsland, i behövande omständigheter samt utmärkt för flit i studier, ordentlighet i enskilda angelägenheter och goda seder. Engångsbelopp.Utan ansökan.
 • Uddeholms forskarstipendium
  I fall av behov till svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som är heltidsstuderande inom forskarutbildningen vid Uppsala universitet och som med hänsyn till framsteg i studier och andra omständigheter må anses därav förtjänt. Tre år. Medborgarskap skall styrkas.
 • Uddeholms större och mindre stipendier
  I fall av behov till svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som studerar vid Uppsala universitet och som med hänsyn till framsteg i studier och andra omständigheter må anses därav förtjänt. Tre år. Medborgarskap skall styrkas.
 • Uddeholms särskilda stipendium
  Till svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som studerar vid Uppsala universitet, är i behov av stöd för att kunna avsluta sin utbildning och som med hänsyn till framsteg i studier och andra omständigheter må anses därav förtjänt. Engångsbelopp. Medborgarskap skall styrkas.
 • Uddeholms stipendium för behövande
  I fall av behov till svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som studerar vid Uppsala universitet och som med hänsyn till framsteg i studier eller andra omständigheter må anses därav förtjänt. Hänsyn kan tas till även andra omständigheter än studiemeriter, t.ex. hjälpbehov. Engångsbelopp.Medborgarskap skall styrkas. Detta stipendium kan tilldelas samma person högst tre gånger.
 • Jonas Wahlströms minne
  Till studerande av Värmlands nation, som är av värmländsk eller dalsländsk börd och visat känsla och intresse för denna sin hembygd. Hänsyn bör ej tagas till sökandens ekonomiska förhållanden. Engångsbelopp. Personbevis som utvisar födelseort krävs.
 • Elin och Carl Fredgas bostads-stipendium
  Till behövande studiebegåvad stud. av Värmlands nation som bidrag till hyra för boende i nationens studenthem. Får innehas i två år med möjlighet till prolongation ytterligare ett år efter ledigförklaring i vanlig ordning.
 • Kamratföreningens stipendium
  Tilldelas behövande och förtjänta studerande av Värmlands nation, varvid hänsyn skall tas till såväl studier- som nationsmeriter.
 • Gerda och Harald Lettströms
  Till obemedlad, studerande medlem av nationen.
 • Uddeholms forskarstipendium (ej varje år)
  Stipendiet får uppbäras i tre år och kan tilldelas ”svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som är (eller ska bli) heltidsstuderande inom forskarutbildningen vid Uppsala universitet, och med hänsyn till framsteg i studier och andra omständigheter må anses därav förtjänt”. Medborgarskap skall styrkas.
  Uddeholms forskarstipendium syftar till att täcka levnadsomkostnaderna för heltidsstuderande inom forskarutbildningen. Stipendiet kan även sökas av studerande som ej har antagits till forskarutbildning. I sådant fall krävs i ansökan ett intyg från aktuell institution att den sökande kommer att prövas för antagning till forskarutbildning och att institutionen åtar sig att finansiera det fjärde utbildningsåret i det fall den sökande antas.

  Uddeholms forskarstipendium kan inte uppbäras av den som har ett motsvarande stipendium från annat håll, inte heller av den som har utbildningsbidrag eller doktorandtjänst. Stipendiet kan också utdelas för tvååriga forskarstudier som skall avslutas med licentiatexamen.
 • Uddeholms resestipendium
  Stipendium utdelas till förtjänt medlem av Värmlands nation i Uppsala, som är svensk medborgare och bedriver heltidsstudier vid Uppsala universitet på grund- eller forskarnivå. Medborgarskap skall styrkas.

  Om inte särskilda skäl föreligger delas inte stipendium ut för redan påbörjad resa. Bifoga specificerad projekt-/resplan och ange om du ämnar genomföra resan även om stipendiebeloppet fastställs till ett lägre belopp än det sökta.
 • Jean-Louis Calais’ Scholarship
  To a foreign student, enrolled at Uppsala University and member of Värmlands nation. When selecting the recipient, serious consideration should be taken to whether the applicant has engaged him or herself in or showed interest for the nation and its activities. Single payment.
 • In Memory of Paul Mohn
  For the benefit and pleasure of one or several foreign students. In case of similar qualifications a non-European student is preferred. Single payment. Without application.
 • Stipendiesekreterarna

  Vid frågor om stipendier och stipendietillsättning, kontakta stipendiesekreterarna. De kan svara på alla de frågor du har kring ansökningar, bevakning etc.