Stipendieutlysning

2020-09-24
Ladda ner din ansökningsblankett här

Sista ansökningsdag är fredagen den 16 oktober 2020. Fullständigt ifylld ansökan med registerutdrag och studieintyg i original eller som
vidimerad kopia skall vara inlämnad senast klockan 17.00. Inlämning sker i entrén till Söderbomska huset i den svarta brevlådan.

Samtliga stipendier kan sökas på samma blankett men måste preciseras. Om särskilda behörighetskrav (inklusive medborgarskap) anges i statuten
skall behörigheten styrkas med vidimerade kopior av personbevis, pass eller liknande. Om vissa egenskaper efterfrågas är det lämpligt att
sökanden på något vis styrker att denne besitter dessa. Ansökningsblanketter finns att hämta i Söderbomska huset, och att ladda ner från
nationens hemsida. För beskrivningar av stipendiernas villkor, se www.varmlandsnation.se under ”stipendier”.

Ansökan ska lämnas in i ett förseglat kuvert.
Ansökan ska vara hophäftad i vänstra övre hörnet.

Om du skickar in din ansökan ger du samtycke till nationen att lagra dina personuppgifter, sökande som blir tilldelade stipendier eller är
reserver får sin ansökan arkiverad i nationens arkiv. Resten av ansökningarna makuleras.

Vid frågor kontakta stipendiesekreterarna Fredrika Aronsson och Ferdinand Rengård.

stipsek@varmlandsnation.se

I fall av behov till svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som studerar vid
Uppsala universitet, som med hänsyn till framsteg i studier och andra
omständigheter må anses därav förtjänt. Tre år. Medborgarskap skall styrkas.

Till en manlig eller kvinnlig studerande eller förutvarande, vid universitetet fortfarande
knuten, studerande av Värmlands nation, som på ett eller annat sätt framgångsrikt
bidragit till vår statsreligions renande från vidskepligt påhäng. Vid tillfälle då person med
sådan kvalifikation ej finnes, må beloppet antingen innehållas eller stipendiet tilldelas en
i nationen inskriven studerande, ung eller gammal, som visat prov på sanningssökande
och karaktärsfasthet, vidsynthet, självständigt tänkande och oförskräckthet att uttala sin
övertygelse, varvid beloppet må kunna uppdelas på två eller tre stipendier.

Till dalsländsk student av Värmlands nation med väl dokumenterad studiebegåvning,
dock ej till student vars ekonomi är sådan att behov av stipendium ej föreligger. Med
dalsländsk student förstås sådan person, som har eller har haft hemort i Dalsland. Ett år.
Personbevis som utvisar hemort krävs.

Som stipendier till studerande, tillhörande Värmlands nation vid universitetet, vilka gjort
sig därav förtjänta, med företrädesrätt dock för manliga medicine studerande. Utdelas
årligen på höstterminen. Må endast om särskilda skäl därtill föranleda tilldelas sökande,
som under sammanlagt tre år varit innehavare därav. Engångsbelopp.

Till flitig och behövande studerande, vilken visat intresse för nationen och som är i
nationen inskriven samt för terminen närvarande. Engångsbelopp.

Till studerande, som är född i Dalsland eller därstädes har sin hemvist. Tre år.
Personbevis som utvisar födelse- eller hemort krävs.