Stipendieutlysning

2020-02-18
Ladda ner din ansökningsblankett här

Sista ansökningsdag är fredagen den 13 mars 2020. Fullständigt ifylld ansökan med registerutdrag och studieintyg i original eller som
vidimerad kopia skall vara inlämnad senast klockan 17.30. Inlämning sker i entrén till Söderbomska huset i den svarta brevlådan.

Samtliga stipendier kan sökas på samma blankett men måste preciseras. Om särskilda behörighetskrav (inklusive medborgarskap) anges i statuten
skall behörigheten styrkas med vidimerade kopior av personbevis, pass eller liknande. Om vissa egenskaper efterfrågas är det lämpligt att
sökanden på något vis styrker att denne besitter dessa. Ansökningsblanketter finns att hämta i Söderbomska huset, och att ladda ner från
nationens hemsida. För beskrivningar av stipendiernas villkor, se www.varmlandsnation.se under ”stipendier”.

Ansökan ska lämnas in i ett förseglat kuvert.
Ansökan ska vara hophäftad i vänstra övre hörnet.

Om du skickar in din ansökan ger du samtycke till nationen att lagra dina personuppgifter, sökande som blir tilldelade stipendier eller är
reserver får sin ansökan arkiverad i nationens arkiv. Resten av ansökningarna makuleras.

Vid frågor kontakta stipendiesekreterarna Fredrika Aronsson och Ferdinand Rengård.

stipsek@varmlandsnation.se

I fall av behov till svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som studerar vid
Uppsala universitet, som med hänsyn till framsteg i studier och andra
omständigheter må anses därav förtjänt. Tre år. Medborgarskap skall styrkas.

Till sådan studerande, som är behövande och gjort sig känd för flit, ordentlighet
och ett hedrande uppförande; med företräde i första rummet för medlem av
donators släkt och i andra rummet för studerande från Filipstad med nyssnämnda
egenskaper. Tre år. Släktskap eller härkomst måste styrkas.

Som hyresbidrag för ett rum i nationens studenthem till studerande av Värmlands
nation med god studiebegåvning och i behövande omständigheter. Tre år.
Hyreskontrakt hos Värmlands nations studenthem krävs.

Till studerande, som är född i Dalsland eller därstädes har sin hemvist. Tre år.
Personbevis som utvisar födelse- eller hemort krävs.

Till en studerande av Värmlands nation, som genom flit och hedrande vandel gjort
sig av sådan uppmuntran förtjänt och som därav är i behov. Student med hemort i
Dalsland äger företräde till stipendiet. Tre år. Hemort måste styrkas.

Till välartad och behövande studerande av Värmlands nation, som avlagt
studentexamen vid Karlstads läroverk, med företräde för man. Engångsbelopp.
Avgångsbetyg från gymnasieskola i Karlstad krävs.

Till dalsländsk student av Värmlands nation med väl dokumenterad
studiebegåvning, dock ej till student vars ekonomi är sådan att behov av
stipendium ej föreligger. Med dalsländsk student förstås sådan person, som har
eller har haft hemort i Dalsland. Ett år.
Personbevis som utvisar hemort krävs.

Tilldelas behövande och förtjänta studerande av Värmlands nation, varvid hänsyn
skall tas till såväl studie- som nationsmeriter.

Till behövande studiebegåvad stud. av Värmlands nation som bidrag till hyra för
boende i nationens studenthem. Får innehas i två år med möjlighet till prolongation
ytterligare ett år efter ledigförklaring i vanlig ordning.