Stipendieutlysning

2021-04-06
Ladda ner din ansökningsblankett här

Stipendiesekreterarna kommer finnas tillgängliga Stora Salen på Värmlands nation den 29 april mellan 12-17 och i Söderbomska huset den 30 april mellan 12-17 för frågor och utskrift av nationsbevis.

 Sista ansökningsdag är fredagen den 30 april 2021. Fullständigt ifylld ansökan med registerutdrag och studieintyg i original eller som vidimerad kopia skall vara inlämnad senast klockan 17.00. Inlämning sker i entrén till Söderbomska huset i den svarta brevlådan, alternativt till stipendiesekreterare under mottagning. Samtliga stipendier kan sökas på samma blankett men måste preciseras. Om särskilda behörighetskrav (inklusive medborgarskap) anges i statuten skall behörigheten styrkas med vidimerade kopior av personbevis, pass eller liknande. Om vissa egenskaper efterfrågas är det lämpligt att sökanden på något vis styrker att denne besitter dessa. Ansökningsblanketter finns att hämta i Söderbomska huset, och att ladda ner från nationens hemsida. För beskrivningar av stipendiernas villkor, se www.varmlandsnation.se under ”stipendier”.

Ansökan ska lämnas in i ett förseglat kuvert.

Ansökningsblanketten måste vara underskriven med originalunderskrift, ej kopia av underskrift.

Om du skickar in din ansökan ger du samtycke till nationen att lagra dina personuppgifter, sökande som blir tilldelade stipendier eller är reserver får sin ansökan arkiverad i nationens arkiv. Resten av ansökningarna makuleras.

Vid frågor kontakta stipendiesekreterarna.

Henrik Zetterberg                                            Ferdinand Rengård

stipsek@varmlandsnation.se


I fall av behov till svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som studerar vid
Uppsala universitet, som med hänsyn till framsteg i studier och andra
omständigheter må anses därav förtjänt. Tre år. Medborgarskap skall styrkas.

I fall av behov till svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som studerar vid Uppsala universitet, som med hänsyn till framsteg i studier och andra omständigheter må anses därav förtjänt. Hänsyn kan tas till även andra omständigheter än studiemeriter, t.ex. hjälpbehov. Engångsbelopp. Medborgarskap skall styrkas.  

Till svensk medlem av Värmlands nation i Uppsala som studerar vid Uppsala universitet, är i behov av stöd för att kunna avsluta sin utbildning och som med hänsyn till framsteg i studier och andra omständigheter må anses därav förtjänt. Engångsbelopp. Medborgarskap skall styrkas.  

Till behövande studerande, vilka tillhöra Värmlands nation och genom ådagalagd flit och och framgång i studierna gjort sig därav förtjänta. Tre år.

Till utländsk student vid Uppsala universitet tillhörande Värmlands nation. Vid tillsättandet skall stort avseende fästas vid om sökanden engagerat sig i eller visat intresse för nationen och dess verksamhet. Engångsbelopp.

To a foreign student enrolled at Uppsala University who belongs to Värmlands nation. Serious consideration will be given to whether the applicant has engaged him/herself in the nation or shown interest in the nation and its activities. Lump sum.

Till obemedlad, studerande medlem av nationen.

Tilldelas behövande och förtjänta studerande av Värmlands nation, varvid hänsyn skall tas till såväl studie- som nationsmeriter. Engångsbelopp.